پژوهش – 
طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های- قسمت  …

پژوهش – طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های- قسمت …

امروزه بیشتر شبکههای رایانهای بزرگ و اغلب سیستم عاملهای موجود از پروتکلTCP/IP، استفاده و پشتیبانی مینمایند؛ TCP/IP، امکانات لازم برای ارتباط دستگاههای ناهمسان را فراهم…