دسته بندی علمی – پژوهشی : 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۵

دسته بندی علمی – پژوهشی : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۵

۲-۲-۳٫ نیازهای اکولوژیکی گیاه بومادرانبومادران جزء عناصر شاخص مناطق ایرانی-تورانی است که تا حدی در سایر مناطق هم انتشار داشته است. از لحاظ رویشگاهی، این…

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت  …

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

اقلیم بندرترکمن متاثراز اقلیم پست ساحلی (دریای خزر) است که شامل بندرترکمن کردکـــوی و بندرگز می باشدو البته دارای زمستانهای سرد و تابستانهای بسیار مرطوب…

سامانه پژوهشی – 
بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت  …

سامانه پژوهشی – بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

برنامهریزی ساختار فیزیکی یک ناحیه ،چگونگی کاربری زمین ،ارتباطات ،تسهیلات و مانند آن است و دارای مبدایی در تنظیم و کنترل توسعه شهری است که…

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

سوال تحقیق آیا گسترش شهر بندرترکمن متناسب با الگوی بهینه بوده است.؟ فرضیه تحقیق به نظر می رسدگسترش فیزیکی شهر بندرترکمن متناسب با الگوی بهینه…