دسترسی متن کامل – 
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته  …

دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته …

کمیته فنی سازمان حسابرسی.،۱۳۸، استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، شماره۱۶ مرادزاده فرد،م.رضاپور،ن.فرزانی،ح. ۱۳۸۹،“بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در…

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای …

۵-۲-۳ نتیجه گیری کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷۵-۳ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸۵-۳-۱ پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۸۸۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………………… ۸۹۵-۴ محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹منابع و ماخذمنابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴فهرست جداولجدول…

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در  …

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

۲-۲مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲-۲-۱استفاده کنندگان از اطلاعات و نیاز های آنان…………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۲-۲اهداف حسابداری و گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………………۱۴۲ -۲-۳ سود………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲-۲-۴ مفاهیم سود در حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲-۲-۵ اهداف گزارشگری سود……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲-۲-۶مفهوم اقتصادی سود……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲-۲-۷…