نوامبر 26, 2020

مدیریت سود

2 min read

کمیته فنی سازمان حسابرسی.،۱۳۸، استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، شماره۱۶ مرادزاده فرد،م.رضاپور،ن.فرزانی،ح. ۱۳۸۹،"بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام...

1 min read

۵-۲-۳ نتیجه گیری کلی تحقیق...............................................................................................................................................۸۷۵-۳ پیشنهادها.........................................................................................................................................................................۸۸۵-۳-۱ پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش............................................................................................................................۸۸۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی........................................................................................................................... ۸۹۵-۴ محدودیت ها....................................................................................................................................................................۸۹منابع و...

1 min read

۲-۲مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................................................۱۳۲-۲-۱استفاده کنندگان از اطلاعات و نیاز های آنان.................................................................................................................۱۳۲-۲-۲اهداف حسابداری و گزارشگری مالی...........................................................................................................................۱۴۲ -۲-۳ سود.............................................................................................................................................................................۱۶۲-۲-۴ مفاهیم سود در حسابداری..........................................................................................................................................۱۷۲-۲-۵...