ژانویه 27, 2021

محتوای اطلاعاتی

2 min read

کمیته فنی سازمان حسابرسی.،۱۳۸، استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، شماره۱۶ مرادزاده فرد،م.رضاپور،ن.فرزانی،ح. ۱۳۸۹،"بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام...

1 min read

۲-۲مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................................................۱۳۲-۲-۱استفاده کنندگان از اطلاعات و نیاز های آنان.................................................................................................................۱۳۲-۲-۲اهداف حسابداری و گزارشگری مالی...........................................................................................................................۱۴۲ -۲-۳ سود.............................................................................................................................................................................۱۶۲-۲-۴ مفاهیم سود در حسابداری..........................................................................................................................................۱۷۲-۲-۵...