ژانویه 26, 2021

سود حسابداری

1 min read

۵-۲-۳ نتیجه گیری کلی تحقیق...............................................................................................................................................۸۷۵-۳ پیشنهادها.........................................................................................................................................................................۸۸۵-۳-۱ پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش............................................................................................................................۸۸۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی........................................................................................................................... ۸۹۵-۴ محدودیت ها....................................................................................................................................................................۸۹منابع و...

1 min read

۲-۲مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................................................۱۳۲-۲-۱استفاده کنندگان از اطلاعات و نیاز های آنان.................................................................................................................۱۳۲-۲-۲اهداف حسابداری و گزارشگری مالی...........................................................................................................................۱۴۲ -۲-۳ سود.............................................................................................................................................................................۱۶۲-۲-۴ مفاهیم سود در حسابداری..........................................................................................................................................۱۷۲-۲-۵...