مقاله علمی با منبع : 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت  …

مقاله علمی با منبع : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

وزن مولکولی: ۱۹۴٫۲۷۰۱فرمول بسته: C12H18O2نقطه جوش:دانسیته:گروه: بیسیکلو مونو ترپن اکسیژن داراین ترکیب سنتز پروستوگلاندین ها را محدود می کند و دارای خواص تسکین دهنده درد…

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت  …

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

۴-۷-۱۰٫ کامفر Camphorنام شیمیایی: ۱,۷,۷-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-oneوزن مولکولی:۱۵۲٫۲۳فرمول بسته:C10H16Oنقطه جوش:۲۰۴۰Cدانسیته:۰٫۹۹۰گروه: بیسیکلومونو ترپن کتونکامفر طبیعی راست گرد است، ولی کامفر سنتزی فعالیت نوری ندارد. کامفر کریستالهای بی رنگ…

پژوهش دانشگاهی – 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۰

پژوهش دانشگاهی – استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۰

۲-۹٫ ترکیب‌های اسانس‌هاانواع ترکیب‌های اختصاصی روغن‌های اسانسی و نحوه تشکیل آنها به شرح زیر است:۲-۹-۱٫ الکل‌هااسانس‌های الکلی که در کلروپلاست‌ها تشکیل می‌شوند. شامل الکلهای منوترپنی…

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۵

دسته بندی علمی – پژوهشی : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۵

۲-۲-۳٫ نیازهای اکولوژیکی گیاه بومادرانبومادران جزء عناصر شاخص مناطق ایرانی-تورانی است که تا حدی در سایر مناطق هم انتشار داشته است. از لحاظ رویشگاهی، این…