ژانویه 27, 2021

تحلیل اطلاعات

1 min read

۳-۵ روش های جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................................۶۱۳-۶ فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................................... ۶۱۳-۷ شیوه اندازه گیری متغیرها.................................................................................................................................................۶۲۳-۷-۱ مدل های پژوهش....................................................................................................................................................... ۶۲۳-۷-۲ متغیرهای تحقیق...........................................................................................................................................................۶۲۳-۷-۲-۱متغیر...