پژوهش – 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت  …

پژوهش – استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

۴-۵٫ مقایسه بازده اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسیمقایسه بازده اسانس سرشاخه گلدار همه اکسشن های مورد بررسی از بومادران زاگرسی در نمودار۴-۱ دیده می…

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت  …

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

۹۰۱ ˝ اردبیل-خلخال ۱۴ ۲۷۴۹۸ ˝ آذزبایجان غربی-سردشت ۱۵ ۸۳۷۲ ˝ اردبیل-اردبیل ۱۶ ۲۸۷۹۴ ˝ آذزبایجان شرقی-تبریز شکل ۳-۱٫ نقشه پراکنش بومادران زاگرسی در ایران۳-۲٫…

پژوهش دانشگاهی – 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۰

پژوهش دانشگاهی – استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۰

۲-۹٫ ترکیب‌های اسانس‌هاانواع ترکیب‌های اختصاصی روغن‌های اسانسی و نحوه تشکیل آنها به شرح زیر است:۲-۹-۱٫ الکل‌هااسانس‌های الکلی که در کلروپلاست‌ها تشکیل می‌شوند. شامل الکلهای منوترپنی…

منابع مقالات علمی : 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۹

منابع مقالات علمی : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۹

C20H32 ۲۰ Diterpenoids C25H40 ۲۵ Sesterpenoids C30H48 ۳۰ Triterpenoids C40H64 ۴۰ Tetraterpenoids (C5H8)n >40 Polyterpenoids پیش‌ماده تشکیل‌دهند‌ه‌ی آنها ایزوپرن فعال است که از نظر شیمیایی  –…