مدل بک من بک­من(1999)هشت مرحله زیررابرای فرآیندمدیریت دانش پیشنهاد داده است:1-شناسایی کردن[1]: تعیین صلاحیت­های درونی،منبع استراتژی ،قلمرودانش؛2-تسخیرکردن[2]:رسمی کردن دانش موجود؛3-انتخاب[3]کردن:تعیین­ارتباط­دانش،ارزش­ودقت،رفع دانش­های ناسازگار؛4-ذخیره[4]کردن:معرفی حافظه یکی شده درمخزن دانش باانواع الگو­های دانش؛5-پخش[5]کردن:توزیع […]