پژوهش دانشگاهی – 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۰

پژوهش دانشگاهی – استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۰

۲-۹٫ ترکیب‌های اسانس‌هاانواع ترکیب‌های اختصاصی روغن‌های اسانسی و نحوه تشکیل آنها به شرح زیر است:۲-۹-۱٫ الکل‌هااسانس‌های الکلی که در کلروپلاست‌ها تشکیل می‌شوند. شامل الکلهای منوترپنی…

منابع مقالات علمی : 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۹

منابع مقالات علمی : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۹

C20H32 ۲۰ Diterpenoids C25H40 ۲۵ Sesterpenoids C30H48 ۳۰ Triterpenoids C40H64 ۴۰ Tetraterpenoids (C5H8)n >40 Polyterpenoids پیش‌ماده تشکیل‌دهند‌ه‌ی آنها ایزوپرن فعال است که از نظر شیمیایی  –…

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۵

دسته بندی علمی – پژوهشی : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۵

۲-۲-۳٫ نیازهای اکولوژیکی گیاه بومادرانبومادران جزء عناصر شاخص مناطق ایرانی-تورانی است که تا حدی در سایر مناطق هم انتشار داشته است. از لحاظ رویشگاهی، این…