مقاله علمی با منبع : 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت  …

مقاله علمی با منبع : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

وزن مولکولی: ۱۹۴٫۲۷۰۱فرمول بسته: C12H18O2نقطه جوش:دانسیته:گروه: بیسیکلو مونو ترپن اکسیژن داراین ترکیب سنتز پروستوگلاندین ها را محدود می کند و دارای خواص تسکین دهنده درد…

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت  …

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

۴-۷-۱۰٫ کامفر Camphorنام شیمیایی: ۱,۷,۷-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-oneوزن مولکولی:۱۵۲٫۲۳فرمول بسته:C10H16Oنقطه جوش:۲۰۴۰Cدانسیته:۰٫۹۹۰گروه: بیسیکلومونو ترپن کتونکامفر طبیعی راست گرد است، ولی کامفر سنتزی فعالیت نوری ندارد. کامفر کریستالهای بی رنگ…

پژوهش – 
استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت  …

پژوهش – استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

۴-۵٫ مقایسه بازده اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسیمقایسه بازده اسانس سرشاخه گلدار همه اکسشن های مورد بررسی از بومادران زاگرسی در نمودار۴-۱ دیده می…

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت  …

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت …

۹۰۱ ˝ اردبیل-خلخال ۱۴ ۲۷۴۹۸ ˝ آذزبایجان غربی-سردشت ۱۵ ۸۳۷۲ ˝ اردبیل-اردبیل ۱۶ ۲۸۷۹۴ ˝ آذزبایجان شرقی-تبریز شکل ۳-۱٫ نقشه پراکنش بومادران زاگرسی در ایران۳-۲٫…