نوامبر 24, 2020

پایان نامه های ارشد سری سیزدهم

1 min read

وزن مولکولی: ۱۹۴٫۲۷۰۱فرمول بسته: C12H18O2نقطه جوش:دانسیته:گروه: بیسیکلو مونو ترپن اکسیژن داراین ترکیب سنتز پروستوگلاندین ها را محدود می کند و...

1 min read

۴-۷-۱۰٫ کامفر Camphorنام شیمیایی: ۱,۷,۷-Trimethylbicycloheptan-2-oneوزن مولکولی:۱۵۲٫۲۳فرمول بسته:C10H16Oنقطه جوش:۲۰۴۰Cدانسیته:۰٫۹۹۰گروه: بیسیکلومونو ترپن کتونکامفر طبیعی راست گرد است، ولی کامفر سنتزی فعالیت نوری...