دسترسی متن کامل – 
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته  …

دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته …

کمیته فنی سازمان حسابرسی.،۱۳۸، استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، شماره۱۶ مرادزاده فرد،م.رضاپور،ن.فرزانی،ح. ۱۳۸۹،“بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در…

فایل – 
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته  …

فایل – بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته …

۳-۸-۱-۱روش‌های رفع ناهمسانی واریانس استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته بجای روش حداقل مربعات معمولی. (استفاده از این روش مستلزم شناسایی شکل واریانس ناهمسانی و متغیر…