ژانویه 26, 2021

یادگیرندگان خود تنظیم:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

ویژگیهای یادگیرندگان خود تنظیم:

زیمرمن(1986) معتقد است که فراگیران خود تنظیم، اهداف مشخصی برای خود در نظر می گیرندو برای دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار می برند. این یادگیرندگان، خود شروع به یادگیری می کنند، بر پیشرفت خود نظارت دارند  و آنرا  ارزیابی می کنند. انگیزش درونی و خود –انگیختگی در عمل از دیگر ویژگیهای یادگیرندگان خودتنظیم است .به عبارت دیگر ،آنان علاوه بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری و ارزیابی نتایج نیز برانگیخته هستند .یادگیرندگان خود تنظیم ،راه کارهای مناسب را به کار می گیرند و از نظر تحصیلی انگیزه لازم را دارند .فراگیرانی که در یادگیری خودتنظیم فعالنداز راهکارهای شناختی یادگیری از قبیل: تکرار منظم و بسط و سازماندهی استفاده می نمایند .یادگیرنده های خود تنظیم در برنامه ریزی و سازماندهی یادگیری، مدیریت زمان و برنامه ریزی زمانی، هدف گذاری ، کنترل خود و خود ارزیابی نسبت به دیگران برتری دارند ( اشنایدر[1]ودیگران 1989؛ به نقل از غلامی ،1382).

نشانه های یادگیرنده خودتنظیم عبارت است از:  هدفمند بودن، مدیریت زمان، تمرین معنادار وجهت دار ،کاربرد مناسب راهبردهای شناختی وفرا شناختی  و احساس خودکارآمدی.( زیمرمن ،1994؛ به نقل از امینی،1380).                                                                                                                                               یادگیرندگان خود تنظیم ، تکالیف خود را طراحی وبررسی می کنند ، از فرایندهای تفکر خود، آگاهی دارندو از راهبردهای  شناختی برای کسب اهدافشان بهره می جویند .(کدیور،1386). یادگیرندگان خود تنظیم ، اهدافی برای یک تکلیف ویژه بر می گزینند و از راهبردهای مناسبی برای کسب این اهداف استفاده میکنند ، آنها پیشرفت خودشان را نظارت وکنترل می کنند و راهبردهای یادگیری خودشان را تا حدی که لازم باشد ، تنظیم می کنند .  به طور خلاصه ، یادگیرندگان خود تنظیم ، فعالانه جنبه های مهم شناخت ورفتار ومحیط را برای کسب اهداف یادگیری خودشان ، کنترل می کنند.(لینچ[2]،2004؛ به نقل از نیکدل).به طور کلی بررسی ها، ویژگی هایی را به شرح زیر  برای یادگیرندگان خود تنظیم مشخص کرده اند.(زیمرمن، 2002 ؛ وین[3] ،1995؛ کرنو[4]، 2001؛ نقل از مونتالوو[5]،2004).

1)یادگیرندگان خود تنظیم با راهبردهای  شناختی (تکرار، بسط وسازماندهی )آشنا هستند و می دانند چگونه آنها را به کار گیرند.2) یادگیرندگان خود تنظیم چگونگی برنامه ریزی ، کنترل وجهت دهی فرآیند های ذهنی  خود را برای کسب اهداف شخصی می دانند.( فرا شناخت).3) یادگیری خود تنظیم ،مجموعه ای از باورهای انگیزشی و احساسات سازگار مناسب از قبیل:حس بالای خودکارآمدی تحصیلی، اتخاذ اهداف ،دانش یادگیری و احساسات مثبت نسبت به تکالیف را نشان می دهند.( خوشحالی ، رضایت مندی و اشتیاق).4) آنها زمان و تلاش های خود را به منظور کاربر روی تکلیف ،برنامه ریزی و کنترل می کنند و می دانند که چگونه یک محیط یادگیری مطلوب بسازند ( مانند: یافتن یک مکان  مناسب برای مطالعه ،کمک خواستن از معلمان و همکلاسان خود).5) آنها تا جایی که بافت کلاس اجازه دهد ، در تلاش های بیشتری برای شرکت در کنترل و تنظیم وظایف تحصیلی و جو ساختار کلاسی (از جمله اینکه فرد چگونه ارزیابی می شود ،تکالیف مورد نیاز ،برنامه ریزی وظایف کلاسی  و سازماندهی تیم های کلاسی ) از خود نشان می د هند . آنهاهنگام انجام یک تکلیف درسی  می توانند مجموعه ای از راهبردهای ارادی را  جهت دوری کردن از حواس پرتی های  بیرونی و درونی، حفظ تمرکز، تلاش و انگیزش آنهابه کار برند

[1] .Eshnaider

[2] .Linch

[3] Vin

[4] .Coreno

[5] .Montalo

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشي آموزش گروهي مديريت زمان بر خود تنظيمي يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي