ژانویه 18, 2021

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

طی سال‌های اخیر، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش، اهمیت رو به افزایش داشته است. از این‌رو، یادگیری سازمانی استراتژیک ترویج یافته و قابلیت‌های مورد نیاز را برای مواجهه با نیازهای مشتری فراهم ساخته است (مار، 2004؛ اسمیت و مور، 2004). نمونه‌های اخیر آن بدین شرح است. آهن و چانگ (2004)، روش‌شناسی AP را برای ارزیابی مشارکت دانش در عملکردهای کسب و کار با به‌کارگیری محصول و فرایند به عنوان واسطه توسعه دادند. گونزالز و همکاران (2005) پیشنهاد می‌کنند که یک سیستم مدیریت دانش، “پشتیبان مرکزی مدیریت دانش” می‌نامد، که برای ترکیب با عملیات روزانه پشتیبان طراحی شده است، تا منابع دانش مختلف (مانند پایگاه داده، پرونده‌ها، متخصصان، پایگاه‌های دانش، و گروه‌های چت) را در سازمان ترسیم نماید. مزایای سیستم‌های مدیریت دانش با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی با داده‌های واقعی از طریق یک پیشتیبان ارزیابی شده است. لی و همکاران (2005) یک شاخص عملکرد مدیریت دانش را برای ارزیابی عملکرد یک شرکت در مدیریت دانش در یک برهه از زمان ارائه کردند. بدین منظور، آن‌ها، یک فرایند گردش دانش را به عنوان وظیفه لجستیک با 5 مؤلفه: ایجاد دانش، گردآوری دانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری دانش، و درونی‌سازی دانش تعریف کردند. زمانی‌که، کارایی فرایند گردش دانش افزایش می‌یابد، شاخص عملکرد مدیریت دانش شرکت را قادر می‌سازد تا بر دانش متمرکز شود (Jasimuddin, 2008).

 

جدول2- 5 بازنگری مدلهای عملکردی مدیریت دانش (Andreeva & Aino, 2012)

طبقه زیرطبقات پژوهشگران
تجریه و تحلیل کیفی پرسشنامه چانگچیت و همکاران (2008)
  مصاجبه با خبرگان لانگباتوم و چوریدس (2001)
  عوامل موفقیت حیاتی چوریدس  و همکاران (2003)
تجریه و تحلیل کمی   چن و همکاران (2009)
تحلیل شاخص مالی بازگشت سرمایه لایتاماکی و کوردوپلسکی (1997)
  ارزش فعلی خالص استین و همکاران (2001)
  Tobin’s q لو (2001)، هال و همکاران (2000)
تحلیل شاخص غیرمالی جامعه تمرین اسمیتز و مور (2004)
  ارزیابی دانش افراد، سابقه، محتوا و فرایند هالت و همکاران (2004)
تحلیل عملکرد داخلی کارت امتیازی متوازن کاپلان نورتون (1996)، مارتینسونز و همکاران (1999)
  ارزیابی مبتنی بر فعالیت هاسان و گولد (2001)
تحلیل عملکرد خارجی محک‌زنی مار (2004)، پمبرتون و همکاران (2010)
  بهترین روش‌ها آسوح و همکاران (2007)
تحلیل متمایل به پروژه الگوهای اجتماعی برسننا و همکاران (2003)
  مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش کاسوی و همکاران (2010)
تحلیل متامیل به سازمان سرمایه فکری ادوینسون (1997)، اسویبی (1998)

 

روش‌های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در طبقه‌بندی‌های دستاوردهای  پژوهش گسترده است. چنانچه گفته شود، توسعه‌های روش به سبب سوابق، تجربیات پژوهشگران و حوزه‌های مسأله متنوع است (علوی و لیدنر، 2001). در پژوهشی لین و لین (2005) روش‌های ارزیابی مدیریت دانش را در 8 گروه زیر طبقه‌بندی نمودند: تجریه و تحلیل کیفی، تجریه و تحلیل کمی، تحلیل شاخص مالی، تحلیل شاخص غیرمالی، تحلیل عملکرد داخلی، تحلیل عملکرد خارجی، تحلیل متمایل به پروژه، و تحلیل متمایل به سازمان. در جدول بالا نیز به برخی دیگر از مدلهای مدیریت دانش اشاره شده است.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL (مطالعه موردی: شهرداری تهران)