پایان نامه درمورد نقش پلیس:مفهوم پیشگیری

ریموندگسن معتقد است كه مراد از پیشگیری ، هر فعالیت سیاست جنایی( politique criminal )است كه غرض انحصاری و غیر كلی آن، تحدید حدود امكان پیش آمدِ مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممكن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال آن را پایین آوردن است، بدون آنكه به تهدید كیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[1]

به دیگر سخن، هر رویه‌ای كه اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.

انریکوفری یکی از پرچم داران مکتب اثباتی با بینشی میانه رو و خوش بینانه یک رشته تدابیر دفاع اجتماعی را که هم زمان بتواند در برگیرنده فرد بزهکار و محیط اجتماعی باشد، پیشنهاد کرد. به نظر او محیط اجتماعی باید به گونه ای سازمان یابد که پیشگیری از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد.[2]

بنابراین پیشگیری باید 4مؤلفه داشته باشد:

1) نباید قهر آمیز یا سرکوبگر باشد؛

2)به طور مستقیم عمل کند؛

3) باید از شمار جرائم بکاهد؛

4) باید بر تمام موقعیت ها و شرایط زندگی فرد اثر بگذارد.

تعریف پیشگیری از جرم از نظر اکبلوم[3] عبارت است از : کاهش خطر وقوع وشدت بالقوه جرم و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن.

به نظر المر اچ، جانسون[4]پیشگیری از جرم بر چهار پدیده مبتنی است:

  1. 1. اینکه عمل زشت، ناهنجار و تقبیح شده ای(جرم) در شرف وقوع باشد؛
  2. 2. اینکه چنین کاری توسط ادراک و حواس انسان قابل پیش بینی باشد؛
  3. 3. اینکه بیشتر اقدامات پیشگیرانه خارج از مرزهای سیستم عدالت کیفری است؛
  4. 4. اینکه مداخلات قبل از وقوع عمل مجرمانه انجام شود.

این تعریف از دو جهت مفید است :

نخست اینکه پیشگیری از جرم را وابسته به مشارکت جامعه می داند و امتیاز دوم این تعریف آن است که جنبۀ پیش کنشی اقدامات پیشگیری را پررنگ می کند.2   

2 همان.

3 مجله حقوق دادگستری، ش 48 49 ، ص 125.

[3] Ekblom, 2000, p 2.

 

[4] Elmer H. Johnson.

 

2 Quah, 1992, p 150.

 

3 Prevention.

4 معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، نشرامیرکبیر، چاپ  هشتم، 1377، ص933.

5 Random hous, 1999.

 

6  بيات ، بهرام و دیگران ، پيشگيري از جرم با تکيه بر رويکرد اجتماعي محور ، تهران، انتشارات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ، اداره کل مطالعات اجتماعی ،  1387، ص 22.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم