ژانویه 18, 2021

پایان نامه جو سکوت سازمانی:نظریه ­های تعهد سازمانی

مدل­ها و نظریه­های تعهد سازمانی

افراد مختلف دسته­بندی­های متفاوتی از تعهد سازمانی ارائه داده­اند که در این­جا به بعضی از ­آن­ها اشاره می­شود:

پیتر و واترمن

پیترو واترمن[1] اظهار می­دارد كه مدیران در مجموعه­ای مركب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند (رضاییان؛1390: 54-48):

  • تعهد نسبت به مشتری: اولین و شاید مهم­ترین تعهد سازمانی بر مشتری تأكید دارد. مدیران ممتاز می­كوشند به مشتریان خدمت مفید ارائه كنند. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می­دهند، یكی انجام خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای او.
  • تعهد نسبت به سازمان: دومین تعهد مدیریت بر سازمان تأكید دارد. مدیر مؤثر خود تصویرگر افتخار سازمان خویش است. مدیر این تعهد را به گونه­ای مثبت به سه طریق نشان می­دهد. خوش­نام كردن سازمان، حمایت از مدیریت رده ­بالا و عمل كردن براساس ارزش­های اصلی سازمان .
  • تعهد نسبت به خود: سومین تعهد تكیه بر شخص مدیر دارد. مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خویش برای دیگران رقم می­زنند. آن­ها در همه موقعیت­ها به عنوان قدرتی قاطع عمل می­كنند. این طلب را با خدمت به خود و یا خودپرستی نباید اشتباه كرد. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می­شود: نشان­ دادن خودمختاری، مقام خود را به عنوان مدیر تثبیت كردن و قبول انتقاد سازنده.
  • تعهد نسبت به مردم: چهارمین تعهد مدیریت بر كار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأكید دارد. مدیران ممتاز نسبت به كسانی كه برای آن­ها كار می كنند ایثار نشان می­دهند. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیح رهبری به منظور كمك به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و كار روزانه با زیردستان نشان­دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است. بخصوص سه عمل حیاتی از اجزای تشكیل دهنده این تعهد هستند. نشان دادن علاقه­مندی مثبت و بازشناسی ، دادن بازخورد پیشرفتی و ترغیب ایده­های نوآورانه.
  • تعهد نسبت به وظیفه (تكلیف): پنجمین تعهد مدیریت بر وظایفی تكیه دارد كه باید انجام گیرند. مدیران موفق به وظایفی كه مردم انجام می­دهند، معنا می­بخشند. آنان برای زیردستان كانون توجه و جهت را تعیین كرده، انجام موفقیت­آمیز تكالیف را تضمین می­كنند. چنین تعهدی زمانی عملی است كه هدف اصلی و صحیح، سادگی و عمل­گرایی آن حفظ شود و موجب مهم جلوه­دادن تكلیف (وظیفه) شود. در صورتی كه این پنج تعهد به طور مستمر انجام گیرند كلید مؤثر مدیریت خواهند شد. مدیر حلقه اتصال اصلی میان هر یك از تعهدات است.

مدیر ممتاز ضمن اعمال دیدگاه­های خود، نباید این پنج تعهد را از نظر دور داشته باشد. مدیر ممتاز در مورد روند پیشرفت و حمایت از تعهدات، فرد اصلی است. مدیر با قبول مسئولیت شخصی و عمل­كردن در مقام نیرویی مثبت می تواند قویاً در سازمان، مردم آن، وظایف و مشتریان تأثیر گذارد. این مدیران ممتاز تشخیص می­دهند كه تكلیف خود آنان این است كه نسبت به مشتری، سازمان، وظایف كلیدی مردم و خودشان تعهد ایجاد كنند. معنای این سخن آن است كه برای هر تعهدی باید نگرش­های مناسب به وجود آورد و علاقه مثبت نشان داد. این كار وظیفه تك تك افراد­ می­شود و نه وظیفه مدیر تنها. مدیر ممتاز باید خود را به معیارهای این پنج تعهد نزدیك كند و با هماهنگی دیگران برای ایجاد آنها به تلاش و كوشش بپردازد. به وجود آمدن تعهدات، به كمك فداكاری و خدمت انجام می گیرد. وقتی مدیر ممتاز نسبت به زیردستان خود به طور واقعی وفادار باشد زیردستان نیز نسبت به وظایف خود گذشت و تعهد نشان می­دهند (رضاییان؛1390: 54-48).

[1] Peter & waterman

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی­گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان