نوامبر 26, 2020

پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/جو اخلاقي و جابجايي شغلي

رابطه جو اخلاقي و درخواست جابجايي شغلي

هارت با بررسي خود بر روي پرستاران دريافت كه جو اخلاقي منفي با ترك شغل يا ترك حرفه افراد در ارتباط است. كورلي و همكارانش رابطه بين محيط اخلاقي و استرس روحي منفي را بررسي كردند و دريافتند كه 25 درصد آنها به علت استرس روحي منفي كارخود را ترك كرده اند و جو اخلاقي مثبت يك عامل مهم در ارتباط با رضايت شغلي آنان است . اگرچه شواهد محدودي در اين زمينه وجود دارند ولي اين شواهد نشانگر اين است كه جو سازماني با قصد جايجايي شغلي مرتبط است. معدود تحقیقات نشان داده است  كه رابطه ي منفي معناداري بين قصد جابجايي شغلي و جوهايي كه نوآور هستند، وجود دارد. مطالعه اي كه يك بعد اخلاقي (صداقت) را بررسي كرده است، نشان داد كه همگرايي بالايي بين توجه به ارزشهاي فردي و سازماني و سطوح پايين تر قصد جابجايي هاي شغلي وجود دارد. بنابراين افرادي كه آرزوي كار در يك جو اخلاقي را دارند، در سازمان هايي كه واجد چنين شرايطي باشند، احتمال كمي براي ترك يك سازمان خواهند داشت ((Schwepker, 2001.

2-2-19) جواخلاقی سازمانی و مدیریت دانش

از آن جا که اعضای سازمانی و فعالیت های آن ها در سیستم اجتماعی جای داده می شوند، ارتباط با گروه های منبع می تواند از تعیین هویت گروه، گرفتن اطلاعات و انجام قضاوت هایی که توقعات یک سازمان محقق می کنند حمایت نماید. جواخلاقی سازمانی اعتقادات و ارزش های مشترک را انعکاس می دهد و می تواند رفتار اعضای سازمانی را شکل داده و آن ها را درتعیین آن چه که کار درست یا اشتباه است راهنمایی کند. ویمبوش[1] به همراه بارنت[2]  و ویاسیس[3] اثبات می کنندکه جواخلاقی سازمانی به صورت مثبت به قضاوت، نیت و رفتار اخلاقی افراد در سازمان هایشان مربوط می شود وقتی آن ها توجه خود را به دستوالعمل های اخلاقی اختصاص می دهند و از فعالیت های اخلاقی پیروی می کنند. مطالعات متعددی استدلال کردند که مدیریت دانش سازمانی با  فرهنگ سازمانی مرتبط است که ریشه در ارزش های مشترک سازمانی دارد و برحسب عملیات ها و اهداف سازمان منعکس می شود. در این صورت، فرهنگ سازمانی می تواند محرکی کلیدی جهت تأثیر گذاری بر چگونگی ادراک  افراد در مدیریت دانش و نیز میزان توقعی که افراد از دیگران دارند تا در فعالیت های مرتبط آن گونه رفتار نمایند باشد. راپل[4] و هرینگتون [5]  عوامل شخصی کارکنان  از جمله منافع مشترک که در اشتراک دانش با دیگراعضای سازمان به وجود می آیدرا به عنوان بخشی از یک فرهنگ اخلاقی سازمانی شناسایی کردند. نتایج تحقیقی آن ها بیان می کند که فرهنگ اخلاقی مهم ترین اولویت رفتار مدیرت دانش در یک سازمان است که بدون آن ارزش های فرهنگی مربوط به قدرت و رقابت فردی منجر به انباشته شدن دانش خواهد شد. جونز[6] استدلال می کند که یک حلقه ی بازخوردی از ارزیابی های اخلاق شناسی و غایت شناسی به وجود می آید که منجر به قضاوت های اخلاقی، رفتار اخلاقی و بازگشت به محیط و تجربیات شخصی می شود. یک طرح تصمیم گیری اخلاقی که توسط لوکن ودوبنسکی[7] ارائه شد نیز پیشنهاد می کند که برخورد با رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی بر نیت فرد در انجام یک رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی تأثیر می گذارد. بوک وکیم [8] و همچنین کاوو ویانگ[9] بیانکرده اند که نگرش فرد به اشتراک دانش به صورت معنی داری با قصد اشتراک دانش رابطه داردو فضا وجو حاکم بر سازمان می تواند در این امر تاثیر گذار باشد(Tseng & Fan ,2011 ).

این مطلب را هم بخوانید :  آيين دادرسي كيفري//پایان نامه درباره حقوق متهم

[1]  Wimbush

[2]  Barnett

[3] Vaicyc

[4] Ruppel

[5] Harrington

[6] Jones

[7] Dubinsky&Loken

[8] Bock & Kim

[9]  Kuo and Young

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان