پایان نامه تیپ های شخصیتی:خصومت و تیپ A

خصومت و تیپ A

خصومت و خشم می تواند مولفه های کشنده تیپA باشند.از مدتها قبل گمان شده است که فشار خون بالاکه پر تنشی نیز نامیده می شود می تواند کاملا به خصومت و اینکه چگونه با خشم خود برخورد می کنیم مربوط باشد.(دیاموند 1982)

نظریه پردازان پویشی معتقدند که جلوگیری از نشان دادن خصومت علت اصلی شخصیت پرتنشی است.فراترالکساندر معتقد است که افراد دارای فشارخون بالا علیه تکانه های پرخاشگری خود تلاش می کنند.

مطالعات بعدی نیز حاکی از آن هستند که افراد پرتنش بویژه نسبت به خصومت حساس می باشند.و با افزایش فشارخون وخشم به تهدیدپاسخ می دهند.مطالعات دیگری نشان داه اند که فرصتهایی که خصومت را تخلیه می کنند،فشار خون را پایین می آورند و ناکامی در آزاد کردن خصومت می تواند فشار خون را بالا نگه دارد(هوکانسون،1961 هوکانسون و بررکس 1962 هوکانسون،دیلرز و هوروسپاک 1968 دیمزدیل،پیریس،شونلفر،برادن دگرهان و زاسمن1968)

در بررسی دراز مدت خصومت را بطور مستقیم بهCHD مربوط می دانند.در این بررسی به 255 پزشک در دانشکده پزشکی،پرسشنامه MMPL داده شده که به مدت 25 سال آنها را پیگیری کردند.

یک مولفه MMPL نمره خصومت کوک موالی است.نمرات خصومت زیادقویاCHD را پیش بینی می کردنداین رابطه در مطالعه الکتریک که سوی 1877 مرد انجام شد.و10 سال آنها را پیگیری تکرار شد.مردانی که خصومت زیادی داشتند 5برابر به CHD مبتلا شدندخصومتوابتلابه بیماریهای قلبی-کروفری طی یک دوره 25 ساله پیگیری در 255 پزشکی که هنگام تحصیل در دانشکده دپرسشنامه MMPL پر کرده بودند.

به نظر می رسد که بررسی های تیپ شخصیت A حاکی از آن هستند که در وجود خصومت و خشم در افراد تیپ A تخلیه نشدن آنها احتمال CHD وحملات قلبی –عروقی بیشتر باشد.

 

تیپ A و درماندگی

درماندگی یکی از مولفه های شاخص شخصیتA نیست.ولی می توان ارتباط زیادی با آن داشته باشد.افرادی که جاه طلب و رقابت جو هستند و احساس فوریت زمان دارند ممکن است در موقعیت های بیشتری که ناکامی شکست و درماندگی تولید می کنند درگیر شوند و شاید سریعتر از افرادتیپB به درماندگی واکنش نشان می دهند.

به نظر می رسد که افراد دارای تیپ شخصیتی A همواره درگیر تلاش برای کنترل کردن دنیایی باشند که آنرا تهدید کننده می دانند.(دیویدگلاس می گوید:همین تلاش برای کنترل است که تیپ شخصیت A را متمایز از تیپ شخصیت B می کند.

گلاس نشان داده است که افراد تیپ A وb واکنش متفاوتی به درماندگی نشان می دهند و همین واکنش است که می تواند آنها را مستعد به CHD کند.به این آزمودنیها مسایل حل نشدنی می دهند و شکست آنها بصورت کاملا چشمگیری ابراز می کند.

نوع دوم شواهدی از بررسی (نیاز بازداری شده به قیمت)و پر تنش بدست می آید.

78 دانشجوی سال اول ها وارد در اطراف دهه 1930 و اوایل دهه 1940 برای فشارخون بالا و ویژگی های گوناگون شخصیت آزمایش شدند.10 سال بعد به این افراد آزمودن فرافکنی داده شد که طی آن داستان هایی را درباره ی 5تصویر TAT نقل کردند.

مضمون داستانهایی را که آنها نقل کردند به عنوان شاخص شخصیت آنها قلمدادشد و 20 سال بعد در اوایل دهه 1970،این افراد را برای فشار خون بالا آزمایش کردند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی