ژانویه 24, 2021

پایان نامه آموزشهای مهارتی:/بازارکار و آموزش فنی و حرفه ای

  • بازارکار و آموزش فنی و حرفه ای

كار انسان را صيقل مي دهد و به خودي خود اثرات ارزشمند تربيتي دارد . ايجاد روحيه كارآفريني در انسان موجب توسعه فرهنگ بالنده و استقلال آفرين در آحاد جامعه شده و به تبع آن استقلال كشور را به ارمغان مي آورد . از سوي ديگر در هر واحد آموزشي استعدادها و ظرفيت هاي بالقوه معنوي و مادي وجود دارد كه با هدايت و نظارت و همكاري دست اندركاران آن واحد مي تواند در ارتقاء همه جانبه آن واحدها و تأمين بخشي از هزينه هاي ضروري کارگاه ها بكار گرفته شود .

تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 و آئين نامه اجرايي مربوط ، مصوب كميته محترم وزيران ( شماره 8224 مورخ 27/4/62)

تلفيق آموزش با كارهاي توليدي ، خدماتي و پژوهشي گام بسيار مؤثري در جهت هرچه بيشتر كاربردي كردن ، تعميق و اصلاح آموزشها دارد .به منظور بهره مندي از اين راهكارها،  واحدهاي آموزشي براساس ماهيت آموزشي خود مي توانند به امر قبول سفارش و فروش محصولات توليدي و عرضه اقدام نمايند ، به گونه اي كه با برنامه هاي آموزشي آنها منطبق و هماهنگ بوده باشد . بر طبق این قانون کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای با انعقاد قرارداد با بخش های داخلی و خارجی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) محصولات تولید شده خود را به فروش می رسانند و به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسي كليه درآمدهاي حاصل از فروش بايد در حساب متمركزي كه توسط خزانه داري دولت ابلاغ مي شود واريز گردد. سپس مقداری از درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی را ذیحساب خزانه داریی متناسب با وجوه واريز شده توسط واحد آموزشي و مبالغ تخصيص يافته براي هريك از واحد ها توسط شوراي عالي هماهنگي آموزش فني وحرفه اي كشور اقدام به پرداخت به حساب بانكي آن سازمان خواهد نمود.

هدف كلي

استفاده بهينه از ظرفيت هاي واحدهاي آموزشي به منظور ارتقاي كيفيت آموزش ، بهبود كيفي و افزايش محصول ، ارائه خدمات و تأمين بخشي از نيازهاي داخل و خارج از آموزش و پرورش .

  اهداف جزيي

–         افزايش بهره وري و ارتقاء كيفي آموزش

–         اقتصادي نمودن آموزش

–         برقراري ارتباط نزديك بين آموزشها و نيازهاي بازار كار

–         افزايش توانايي علمي و عملي و افزايش روحيه اعتماد به نفس و خودباوري فراگيران

–         افزايش توانايي هنرآموز ، استادكار و دبير .

–         تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز واحدهاي آموزشي ، آموزش دهندگان و فراگيران

–         ايجاد انگيزه در نيروهاي آموزشي و فراگيران

–         افزايش روحيه مشاركت و تعاون بين كاركنان واحدهاي آموزشي

–         استفاده بهينه از امكانات ، تجهيزات واحد آموزشي

–         فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي خوداشتغالي و ترويج فرهنگ كارآفريني .

ضرورت

با توجه به وضعيت موجود کارگاه های آموزشی و از آنجايي كه آموزش همواره با توليد همراه  مي باشد و دو وجه تفكيك ناپذير، آموزش و توليد است لذا به منظور بهبود كيفيت آموزش و بهبود كيفيت توليد و افزايش محصول نياز است به راهكارهاي مناسب با واقعيت هاي موجود دست يافت لذا با هدف افزايش بهره وري و استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوه موجود در کارگاه ها و استفاده بهينه از توانمندي هاي کارآموزان، طرح مزبور تنظيم شده است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور