ژانویه 24, 2021

دسترسی به منابع مقالات : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به …

 • مون، جان و مینور، مایکل (۱۳۸۸). رفتار مصرفکننده، ترجمه کامبیز حیدر زاده، چاپ اول، قزوین: دانشگاه آزاد اسلامی، صص ۲۴۳- ۲۰۷٫
 • مهرانی، هرمز؛ فروزنده، لطف الله و ناهیدی، محبوبه (۱۳۸۹). بررسی تأثیرگذاری رسانههای تبلیغاتی و رتبه بندی آنها از دید مشتریان براساس مدلAIDA در شرکت تولیدی اخوان جم، مجله جهان مدیریت، سال اول، شماره ۸، صص۳۸-۲۵٫
 • میجانی، محسن (۱۳۹۱). سنجش نگرش نسبت به تبلیغات از طریق تلفن همراه (مورد مطالعه: مشترکین شرکت همراه اول در تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • میرزاپور کلشتری، مریم (۱۳۹۰). ارزیابی باور، نگرش و پاسخهای رفتاری نسبت به تبلیغات اینترنتی (پیمایش پیرامون دانشجویان شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 • میرزایی اهرنجانی، حسن (۱۳۸۶). زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای روش‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی ت‍ئ‍وری س‍ازم‍ان، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
 • نبی زاده، طاهره (۱۳۹۰). تاثیر ارزش بر نگرش درک شده کاربران تبلیغات اینترنتی با توجه به نقش جنسیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • نوربخش، مجتبی (۱۳۹۱). تحلیل عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی مصرفکنندگان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 • هاوکینز، دل؛ بست، راجر و کانی، کنث (۱۳۸۵). رفتار مصرفکننده تدوین استراتژی بازاریابی، ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی، چاپ اول، تهران: انتشارات سارگل، صص۳۳۲- ۲۹۴٫
 • ب) منابع لاتین

  1. Anwar Mir, I. (2012). Consumer Attitudinal Insights about Social Media Advertising: A South Asian Perspective. The Romanian Economic Journal, No. 45, pp. 265-288.
  2. Ajzen, J. (1991). The Aad- Ab- PI Relationships in children: the impact of Brand Familiarity and Measurement Timing, Journal of Psychology & Marketing, No.11, Vol.52, pp.120-138.
  3. Amaldos, W. and He, Ch. (2010). Informative Advertising. Journal of Marketing Research, No.47, Vol.1, pp.146-158.
  4. Azeem, A. and Haq, Z.U. (2012). Perception towards Internet Advertising: A Study with Reference to Three Different Demographic Groups. Global Business and Management Research: An International Journal, Vol.4, No.1, pp. 28-45.
  5. Bamberger, W. (2012). Interpersonal Trust- Attempt of a Definition. Scientific report, Technische University Munchen, Retrieved 14.11.2013.
  6. Baran, G. (2004). Web advertising. Internet Research, 7(2), pp.216-230.
  7. Beauvillain, A. and Tiger, O. (2013). Perceived intrusiveness and trust in relation to online advertising :A qualitative study amongst individuals of the Net Generation. presented of Umea School of Business and Economics, UmeaUniversity.
  8. Belch, G.E. (1998). Facts of Advertising. TATA, Mc.
  9. Belch,G., and Belch,M. (2001). Advertising & Promotion. TATA, Mc.
  10. Biehal, G., Debra, S. and Eleonora, C. ( 2004 ). Attitude Toward the Ad and brand Choce. Journal of Advertising, 21 (3), 19-36.
  11. Brackett, L., and Carr, B. (2001), Cyberspace advertising vs. other media: consumer vs. mature student attitudes, Journal of Advertising Research, Vol.41, pp. 23-32.
  12. Brehm, S.S., Kassin, S.M., (1999), social psychology houghton miffling hellriegle, organizational behavior, new York west publishing company.
  13. Brown, M., Bhaduary, K.R., and Pope, K.N. (2010). The Impact of comedic violence on viral Advertising Effectiveness. Journal of Advertising, 39(1), pp.49-65.
  14. Brogstrom, M. M. (1999). Social psychology hought onmiffling hellriegle. Organizational behavior, New York west publishing company.
  15. Bruner, G.C., and Kumar, A. (2000), Web commercials and advertising hierarchy-of-effects, Journal of Advertising Research, Vol.40, No. 2, pp.35-42.
  16. Calfee, J.E., & Ringold, D.J. (1994). The 70% majority: Enduring consumer beliefs about advertising. Journal of Public Policy & Marketing, Vol.13, No.2, pp.228-238.
  17. Campbell, E. and Wright, T. (2008). Shut-up I dont care:understanding the role of relevance and interactivity on customer attitudes toward repetitive online advertising. Jornal of Electronic commerce Research, Vol.9, No.1, pp.62-75.
  18. Castaneda, A., A. Rodriguez, M., and Luque, T. (2009). Attitudes’ hierarchy of effects in online user behavior. Online Information Review, Vol.33, No.1, pp.7-21.
  19. Chang, H.H., Rizal, H. and Amin, H. (2013). The determinants of consumer behavior towards email advertisement. Internet Research, Vol. 23, No. 3, pp. 316-337.
  20. Chen, Q. and Wells, W.D. (1999), Attitude toward the site, Journal of Advertising Research, September/October, pp. 27-37.
  21. Chitu, B.I., & Tecau, A.S. (2012). Issues related to social network advertising. Journal of Economic Sciences, Vol.5, No.1, pp.31-36.
  22. Clark, U. (1994). Interactive advertising and presence: a framework. Journal of Interactive Marketing, 13(3), pp.20-32.
  23. Clewley, N., Y. Chen, Sh., & Liu, X. (2009). Evaluation of the credibility of internet shopping in the UK. Online Information Review, Vol.33, No.4, pp.805-826.
  24. Combard, M., & Snyder-Duch, J. (2001). Interactive advertising and presence: a framework. Journal of Interactive Marketing, 13(3), pp.20-32.
  25. Dailey, L. (2004). Navigational web atmospherics: Explaining the influence of restrictive navigation cues. Journal of Business Research, 57(7), 795-803.
  26. Diwan, L.L. (1999). An examination of consumers’ attitudes and beliefs towards web site advertising. Journal of current issues & research in advertising, Vol.13, No.80, pp.25-40.
  27. Doney, P.M. and Cannon, J.P. (1997), An examination of the nature of trust in Buyer-Seller Relationships. Journal of Marketing, Vol.61, No.2, pp.35-51.
  28. Elliot, M.T. and Paul, S.S. (1998). Consumer Perception of Advertising Clutter and Its Impact Across Various Media. Journal of Advertising Research, Vol.38, pp.29-41.
  29. Eroglu, S. A., Machleit, K. A., & Davis, L. M. (2001). Atmospheric qualities of online retailing: A conceptual model and implications. Journal of Business Research, 54(2), 177-184.
  30. Evans, D.S. (2008). The Role of Economics in Online Advertising. Journal of Market platform dynamics, Vol.21, pp.1-13.