• در این پژوهش خرید اینترنتی به صورت عام در نظر گرفته شد، پیشنهاد میگردد تا در تحقیقات آتی خرید اینترنتی به صورت کاملتری در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
 • در این تحقیق محصولی خاص مورد بررسی قرار نگرفت. لذا توصیه میشود در تحقیقات بعدی تأثیر این متغیر بررسی شود.
 • در پژوهشهای آینده میتوان متغیرهای دیگری مانند باور، درک سرزده بودن تبلیغات و…. که با پاسخ رفتاری کاربران در ارتباطاند، را مورد بررسی قرار داد.
 • فهرست منابع
  الف)منابع فارسی

  1. آذر، عادل و مومنی، منصور (۱۳۸۴). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
  2. آذربایجانی، مسعود؛ سالاری فر، محمدرضا؛ عباسی، اکبر؛ کاویانی، محمد و موسوی، سید مهدی (۱۳۸۵). روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
  3. ارونسون، دیوید؛ رابینسن، تام و اسمیت، مایکل (۱۳۸۵). روانشناسی اجتماعی، ترجمه افسانه شیخ الاسلام زاده،، تهران: انتشارات ما و شما.
  4. اسماعیل پور، مجید (۱۳۸۶). شیوههای ساده خوشحال کردن مشتری، چاپ دوم، تهران: انتشارات موسسه یادواره کتاب.
  5. باقری کنی، مصباح الهدی و آذر، عادل (۱۳۸۳). رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی، نشر مدرس علوم انسانی، شماره ۳۹٫
  6. بیرانوند، حمیدرضا (۱۳۸۹). مدیریت تبلیغات بازاریابی(روشها و راهبردها) بر مبنای دیدگاه ارتباطات یکپارچه بازاریابی، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
  7. پرهیزگار، محمد مهدی و آقاجانی، علی اکبر (۱۳۹۰). روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکردی کاربردی، چاپ اول، انتشارات پیام نور.
  8. پورکریمی، اکبر (۱۳۸۱). تبلیغات از نگاهی نوین، چاپ سوم، تهران: انتشارات سارگل.
  9. ترکان، هاجر و کجباف، محمدباقر (۱۳۸۷). نگرش چیست؟، فصلنامه توسعه علوم رفتاری، سال اول، شماره اول، صص۵۴-۴۹٫
  10. تقی زاده قمی، مصطفی (۱۳۸۹). عوامل موثر بر خریدهای اینترنتی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
  11. حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۷). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات سمت.
  12. حکیمیان، ابوالقاسم (۱۳۸۱). زمان عامل موثر در تبلیغات، ماهنامه علمی تخصصی روابط عمومی، شماره ۱۲، صص ۶۸-۶۰٫
  13. حمیدی زاده، محمدرضا و یزدانی، ناصر (۱۳۹۰). مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرفکنندگان، فصنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، سال سوم، شماره ششم، صص ۱۷۶-۱۵۰٫
  14. حنفی زاده، پیام و بهبودی، مهدی (۱۳۸۸). تبلیغات اینترنتی، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.
  15. خاکی، غلامرضا (۱۳۸۸). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات درایت.
  16. دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (۱۳۹۱). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ ششم، تهران: انتشارات صفار اشراقی.
  17. داوس، دى ال (۱۳۷۶). پیمایش در تحقیقات اجتماعى، ترجمه هوشنگ ناییى، تهران: نشر نی.
  18. داوری، علی (۱۳۹۲). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس، تهران: جهاد دانشگاهی.
  19. ربیعی، علی؛ محمدیان، محمود و برادران جمیلی، بیتا (۱۳۹۰). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران، تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره دوم، صص۴۰-۱۷٫
  20. روستا، احمد و خویه، علی (۱۳۸۸). تاکتیکها و تکنیکهای تبلیغات، چاپ دوم، تهران: سیته.
  21. روستا، احمد؛ ابوالفضلی، سید ابوالفضل و قربانی، حسن (۱۳۸۸). بررسی نقش تعدیل کننده عدم اعتماد به اجتناب از تبلیغات اینترنتی، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ۱، شماره ۲، صص۶۶-۵۱٫
  22. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۹). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات آگاه.
  23. سلیمانی بشلی، علی (۱۳۸۸). مدلهای کسب و کار تبلیغات اینترنتی، ماهنامه دانش تبلیغات، شماره ۳۰، صص ۱۳-۱۰٫
  24. شبیری، فاطمه (۱۳۹۰). بررسی تاثیر باورها و نگرش نسبت به تبلیغات تجاری اینترنتی بر رفتار مصرفکنندگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قزوین.
  25. شفقت، ژیلا (۱۳۹۱). ارزیابی و اولویت بندی مولفههای اثرگذار بر خرید الکترونیکی مشتریان ایرانی در فضای اینترنت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
  26. صادقپور، بهرام و مرادی، وهاب (۱۳۹۲). تحلیل آماری با نرم افزار Amos , Spss، چاپ دوم، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
  27. صادق وزیری، فراز؛ جمشیدی، بهرام و اصلانی، رحمت (۱۳۸۹). بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات به طور کل و تبلیغات موبایلی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.
  28. طاهری راویزی، حمید (۱۳۹۰). بررسی رابطه میان نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد در تجارت الکترونیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قزوین.
  29. عباسی، عباس و محمدیان، مقدسه (۱۳۸۶). رابطه بین نگرش مصرفکنندگان به وب سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره ۷، صص۱۱۹-۹۹٫
  30. کریمی، یوسف (۱۳۸۹). روان شناسی اجتماعی (نظریهها، مفاهیم، کاربردها)، چاپ بیست و چهارم، تهران: نشر ارسباران.
  31. کریمی، یوسف و صفاری نیا، مجید (۱۳۸۴). روانشناسی اجتماعی تغییر نگرش مصرفکنندگان انرژی، پنجمین همایش ملی انرژی.
  32. کفاش پور، آذر؛ رحیم نیا، فریبرز و نبی زاده، طاهره (۱۳۹۰). ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی، تحقیقات بازاریابی نوین، شماره سوم، صص۳۰-۲۵٫
  33. گلچین فر، عباس و بختایی (۱۳۸۵). تبلیغات در فضای مجازی، چاپ سوم، تهران: انتشارات حروفیه.
  34. محمدیان، محمود (۱۳۸۵). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات حروفیه.
  35. Tags: