ژانویه 27, 2021

علمی : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی- قسمت ۲۵

 • بررسی ضرایب معناداری z یا t-values یاp-values
 • در صورتی که مقدار t-values از ۱٫۹۶ بیشتر شود نشان از صحت رابطه بین سازهها و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد است. البته باید توجه داشت که اعداد t فقط صحت رابطه را نشان میدهد و شدت رابطه بین سازهها را نمیتوان با آنها سنجید برای این کار از معیار بتا که همان ضرایب مسیر میباشد، استفاده میگردد.
  قابل بیان است که در خروجی نرم افزار Warp PLS 3 اعداد تی ولیو از طریق p-valuesنشان داده میشود، بدین صورت که به ترتیب p کمتراز ۰٫۰۰۱ ،۰٫۰۱و ۰٫۰۵ به معنی این میباشد که اعداد معناداری t بیشتر از ۳٫۲۷، ۲٫۵۷ و۱٫۹۶ میباشد و نشان از صحت رابطه بین سازهها در سطح اطمینان (z) 99.9، ۹۹ و ۹۵ در صد است.
  در خروجی حاصل از نرم افزار پی ال اس ورپ در صورتی که p های نمایش داده بر روی مسیرها بزرگتر از ۰٫۰۱ باشد نشان دهنده تأیید فرضیه مر بوط به آن مسیر میباشد.

  1. بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیهها

  این ضرایب شدت روابط را بیان میکند که در خروجی نرم افزار پی ال اس ورپ همان اعداد بتا نشان داده شده در شکل میباشند (داوری، ۱۳۹۲).
  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل دادهها

  1. مقدمه

  اصولاً سازوکار آمار استنباطی، نشان دادن این نکته است که آیا الگوی توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جمعیتی که از آن انتخاب شده و همچنین الگوها و فرآیند کشف شده در نمونه، در جمعیت نیز کاربرد دارد یا خیر. همچنین آمار استنباطی قادر به استنباط ویژگیهای جمعیت از روی ویژگیهای نمونه میباشد (داوس، ۱۳۷۶). در این فصل با استفاده از روشهای آماری، سعی شده دادههای تحقیق به منظور میل به اهداف و آزمون فرضیههای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین، در ابتدا تحلیل توصیفی داده ها، سپس تحلیل استنباطی و آزمون فرضیههای پژوهش بیان میشود.

  1. ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان و جامعهآماری

  در پرسشنامه طراحی شده، پنج سوال به بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان اختصاص یافته است. سن، جنس، تحصیلات، درآمد، مدت زمان آغاز استفاده از اینترنت و میزان استفاده از اینترنت از جمله این سوالات هستند. در این بخش، به بررسی توصیفی دادههای مربوط به این سوالات پرداخته میشود.

  1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

  پاسخگویان براساس جنسیت به دو دسته تقسیم شدهاند که توزیع فراوانی هر یک از دستهها در جدول (۴-۱) نشان داده شده است.
  جدول۴-۱- فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان

  فراوانی درصد
  ۱ زن ۲۲۵ ۵۴٫۹
  ۲ مرد
  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است