ژانویه 26, 2021

مفهوم لواط:/پایان نامه درباره كودك آزاري

لواط

لواط از مهمترين جرائمي است كه نياز به حمايت كيفري بيشتري از سوي قانونگذار دارد چرا كه در اغلب كشورهاي جهان در اين بزه نسبت به جرائم ديگر آسيب جنسي بيشتر ديده مي شود.

به نظر نگارنده كودك آزار ديده خود فردي قرباني است و نبايد با وي به عنوان يك مجرم رفتار شود. اين گونه اطفال بايد مورد حمايت هاي رواني و عاطفي و حمايت هاي درماني و پزشكي بيشتري قرار گيرند تا بتوانند دوباره به وضعيت عادي باز گردند. در حالي كه مي بينيم در بيشتر جوامع اين چنين نخواهد بود به طوري كه كودك آزار ديده به نوعي از خانواده و فاميل، دوستان و جامعه طرد شده و فاصله گرفته است و اين فاصله به لحاظ عدم اهميت به كودك و عدم حمايت هاي لازم از چنين افراد مي باشد. بديهي است اگر هيجان ميل جنسي شعله ور شود، جلوگيري از عواقب بعدي آن كاري بس دشوار است، به همين جهت محيط خانواده نبايد آن چنان باشد كه به اين انگيزه دامن بزند.

طرز پوشيدن و آرايش مادر و خواهران در منزل نبايد چنان باشد كه زمينة انحراف را در نوجوانان فراهم آورد. روابط بين والدين و نوع برخورد آنان با يكديگر به ويژه رفت و آمدهاي خانوادگي و جوّ حاكم بر اين روابط از جمله عوامل مهمي هستند كه نبايد از آن ها غافل بود. پدر هرگز نبايد در حضور فرزندان خود، رفتار خشونت آميز نسبت به همسر خود داشته باشد و حتي مي بايست از شوخي هاي ركيك در نزد فرزندان خود احتراز جويد. والدين نبايد روابط زناشويي و جنسي خود را نزد كودكان ابراز نمايند و چنان رفتاري از خود نشان ندهند كه فرزند را به امر غريزه جنسي كنجكاو نمايند.[1]

برابر ماده 233 قانون مجازات اسلامي «لواط عبارت است از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.» حد لواط براي فاعل، در صورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است.

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مقنن در اين نوع جرائم هيچ فرقي بين بالغ يا نابالغ و يا نابالغ با نابالغ ديگر قائل نشده و مجازات همگي آن ها را يكسان دانسته است و هيچ حمايت افتراقي در اين جرائم از كودكان و نوجوانان و بهتر بگوئيم از اين قربانيان به عمل نيامده است در حالي كه در چنين جرائمي قربانيان نيازمند به حمايت بيشتر قوه قضائيه در جهت جلوگيري از سوء استفاده مجرمان هستند كه به خاطر ترس از خشونت و دور بودن و فاصله گرفتن از دوستان و جامعه قادر به سخن گفتن و بيان موضوع نمي‌باشند.

[1] – شامبياتي ، هوشنگ، بزهكاري اطفال و نوجوانان، ص 132

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران