مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري/پایان نامه سرمايه هاي فکری

اين مدل دانماركي آورده شده است.

چه اهدافی باید برآورده شود؟

 

با چه چیزهایی می‌توان بر روی این اجزاء سرمایه‌گذاری کرد؟ اجزای سرمايه فكري چه چیزهایی هستند؟

 

بهره‌وری کارکنان

رضایت کارکنان

کاهش ترک خدمت کارکنان

میزان آموزش سرانه هر کارمند

فعالیتهای غیررسمی سرانه برای هر کارمند

ماتریس شایستگی

تعداد کارشناسان حرفه‌ای

تعداد کل افراد ستادی

تعداد کارکنان موقتی

سرمایه انسانی
رشدفروش

رضایت مشتری

مشتریان کلیدی

شهرت

هزینه بازاریابی در برابر (مقایسه) با درصد فروش

تعداد قراردادهای جدیدی که با موفقیت صورت گرفته است.

فروشهای مبتنی بر خدمات

درصد یا تعداد مشتریان کلیدی

  سرمایه مشتری
 کیفیت فرآیندها کلیدی

نسبت کارایی داخلی سازمان

هزینه سرانه فناوري اطلاعات برای هر کارمند

هزینه کیفیت سیستمها

میانگین زمان پردازشی فرآیندهای مانند فرآیند سفارش

میانگین پردازش ماهانه جهت گزارش‌دهی

سرمایه فرآیندی
 شناسایی فروشهای جدید که از طریق حوزه‌های نوآوری جدید حاصل شده است و میزان این فروشهای جدید  هزینه‌های بهبود داخلی برای حمایت از حوزه‌های نوآوری

هزینه آموزش داخلی برای حمایت از حوزه‌های نوآوری به ازای (درمقایسه) کل هزینه‌های فروش

حوزه‌های نوآوری جاری

تعداد کارکنانی که اخیراً در حوزه‌های نوآوری مشغول بکار شده‌اند

سرمایه نوآوری

منبع : (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)

این مثال تنها یک نمونه‌ای از مدلهای مختلف گزارش‌دهی سرمايه فكري رانشان می‌دهد. معمولاً جمع‌آوری اطلاعات برای این گزارش‌دهی‌ها مستلزم وقت و هزینه و تلاش زیادی است و نیاز به سیستم‌های اطلاعاتی مانند برنامه ريزي منابع سازماني[1] و نرم‌افزارهای داده كاوي دارد که هزینه‌های گزافی را به دنبال دارد و هنوز بسیاری از شرکتها الزامات این سیستمهای را ندارند و به دلیل اینکه معایب گزارش‌دهی خارجی بیشتر از معایب گزارش‌دهی داخلی است شرکتها تمایل ندارند تا اینکار را بکنند و سعی دارند تا در چند سال اول در داخل اینکار صورت گیرد و بعد از یک تجربه زمانی، گزارش‌دهی خارجی را انجام دهند. (Van Der Meer – Kooistra et al., 2001)

 

مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري

  • تحقیقات عملی و ادبیات تحقیق نشان داده است که یک دیدگاه و بینش مدیریتی برای گزارش‌دهی سرمايه فكري مورد نیاز است بخاطر اینکه گزارش‌دهی سرمايه فكري نیاز به درک عمیقی ازتمامی فرآیندها و فعالیتهای سازمانی خلق ارزش دارد.
  • ثانیاً مدل (مدلهای) گزارش‌دهی سرمايه فكري می‌بایستی مبتنی بر روابطعلی – معلولی باشد تا بتواند نقش سرمايه فكري را در خلق ظرفیت ایجاد و خلق ارزش نشان دهد. اطلاعات می‌بایستی دربارة متغیرهایی باشد که باعث تغییراتی در منابع سرمايه فكري می‌شوند.
  • مدیریت سرمايه فكري می‌بایستی بخشی از استراتژیهای شرکتها باشد و می‌بایستی مدیریت سرمايه فكري در فرآیندهای مدیریتی مانند تنظیم اهداف، برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری پیامدهای اعمال و ارزیابی اعمال براساس اهداف از پیش تعیین شده و … . قرار داده شود.
  • مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري می‌بایستی دارای چشم‌انداز پيش نگر[2] باشد تا پس نگر[3] )مانند روشهای حسابداری سنتی(. (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)

[1] – ERP: Enterprise Resource  Planning

[2]– Forward – Looking

[3]– Backward – Looking

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران