ژانویه 18, 2021

فهرست مواد اولیه قطعات؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

فهرست مواد اولیه قطعات 🙁 BOM )

فهرست مواد اولیه قطعات خصوص اقلام مورد نیاز برای ساخت کالا را در اختیار قرار می دهد و فهرست مواد وموجودی انباردرارتباط با شماره قطعه ، میزان موجودی آن قطعه،میزان سفارش قبلی، اطلاعات هزینه مانند تهیه و نگهداری هر قطعه و زمان انتظار جهت وصول سفارشات راارائه می دهد یا به عبارتی این لیست نشان می دهد که اجزاء تشکیل دهنده محصول چیست و ترتیب ساخت آن چگونه است. این لیست شامل کلیه اجزاء محصول / ترتیب ساخت وتعداد هر یک از اجزاء برای ساخت و تعداد هر یک از اجزاء برای ساخت یک واحد محصول می باشد.

اطلاعات مذکور معمولاً از نقشه های مهندسی وطراحی و نمودارهای عملیاتی محصول بدست می آید.

-3 -3 -2  فهرست موجودی انبار مواد اولیه وقطعات: 

این فهرست در ارتباط با:

1-   شماره قطعه                             2   میزان موجودی آن قطعه

3-  میزان سفارش قبلی                     4-  اطلاعات هزینه مانند هزینه تهیه و نگهداری هر قطعه

 -4 -2   دیدگاههای :MRP

MRP  از سه دیدگاه مختلف اما در ارتباط با هم مورد استفاده قرار می گیرد. هر یک از این سه دیدگاه یک مرحله از توسعه  MRP را در بر دارد. این سه دیدگاه عبارتند از:

1)  MRP- I

2) Closed loop MRP

3)  MRP- II. Manufacturing resource planning

(شکل1) ارتباط ما بین این سه دیدگاه را نشان می دهد  MRP – I قسمتی از MRP با حلقه بسته است که آن نیز خود جزئی از MRP-II می باشد.MRP-I مقدارواقعی،تاریخ نیاز و تاریخ صدور سفارشات برنامه ریزی شده را برای هر یک از مونتاژ فرعی، اجزا و مواد مورد نیاز در تولید محصول که در MPSلیست شده است را محاسبه می نماید.

شکل 1a- نموداری از MRP- II شامل MRP-I یا حلقه بسته و MRP

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید