۴-۳-۲-۱ ارزیابی برازش کلی مدل
۴-۳-۲-۲ حالت تخمین استاندارد مدل
۴-۳-۲-۳ حالت معناداری اعداد (T – Values) مدل
فصل پنجم – نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ بررسی یافتههای پژوهش با توجه به آمار توصیفی
۵-۳ بررسی یافتههای پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون
۵-۴ بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری
۵-۴ پیشنهادات تحقیق
۵-۵ -۱ پیشنهادات کاربردی
۵-۴-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
۵-۶ محدودیت های تحقیق
منابع
ضمائم
فهرست جدولها
جدول ۳-۱ شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق
جدول ۳-۲ ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان
جدول۴-۶ توزیع فراوانی مربوط بهبرند شرکتهای ارائه دهندهاینترنتپرسرعت استانگلستان بهپاسخدهندگان
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی مربوط به مدت استفاده از اینترنت پرسرعت پاسخ دهندگان
جدول ۴-۸ آمار توصیفی متغیرها
جدول ۴-۹ شاخص های برازش مدل
جدول ۴-۱۰ خلاصه ضرایب بدست آمده از تحلیل عاملی
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی مربوط به برند شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در گلستان
نمودار ۴-۷ توزیع فراوانی مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت
نمودار ۴-۸ مقایسهی توزیع نمونه گیری متغیر خانواده با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای
نمودار ۴-۹ مقایسهی توزیع نمونه گیری متغیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای
نمودار ۴-۱۰ مقایسهی توزیع نمونه گیری متغیر آگاهی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبهای

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Tags: