ژانویه 26, 2021

دسترسی به منابع مقالات : طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های- قسمت ۳۲

بردهای Slave از طریق کابل RS485 به روش Daisy Chain (شکل ت-۲) به یکدیگر و همچنین به برد اصلی متصل میشوند، این بردها با کابل RS485 دادهها را دریافت و ارسال میکنند.
شکل ت-۲: اتصال به روش Daisy Chain
به این نکته توجه داشته باشید که طریقه سوکت زدن کابل RS485، بین برد اصلی و بردی که به آن متصل میشود، با کابلهای بین Slave ها متفاوت است. به همین دلیل ما کابل ارتباط بین برد اصلی و اولین برد Slave را با رنگ مشکی مونتاژ کردهایم.
بردهای Slave
این بردها برای اندازهگیری دما و ارسال آنها از طریق کانال ارتباطی RS485 به برد اصلی طراحی شدهاند، که از یک طرف ترموکوپلها و از طرف دیگر کابلهای RS485 به آن ها متصل میشوند (شکل ت-۳).
اگر LED سبز رنگ روی برد روشن نشود کابل RS485 به درستی متصل نشده است یا همان تغذیه مدار متصل نیست و اگر LED آبی رنگِ روی برد در حین کار کردن سامانه چشمک میزند، یعنی برد Slave، دما را به درستی از ترموکوپلها خوانده، بسته بندی کرده و برای برد اصلی ارسال میکند.
شکل ت-۳: بردهای Slave
چگونگی اتصال کابلها به سوکت DB9
اتصال بین بردهای SLAVE
برای اتصال کابل به سوکتها ابتدا باید روش خواندن شماره پایههای سوکت DB-9 را بدانید، همانطور که در شکل ت-۴ مشاهده میکنید، شماره پایههای سوکت نر (Male) و سوکت ماده (Female) برعکس هم هستند.
شکل ت-۴: نمایی از سوکت DB-9
برای سوکت زدن بین بردهای Slave، باید پایههای شماره ۱، ۲، ۳ و ۵ را به هم متصل کرد (شکل ت-۵) و به بقیه پایهها نیاز نداریم، ما در این سامانه از یک کابل ۹ رشته استفاده کردیم که سه سیم آن را به پایه شماره ۱ و سه سیم آن را به پایه شماره ۵ (تغذیه بردها)، دو سیم را به پایه شماره ۳ و سیم آخر را به پایه شماره ۲ متصل کردهایم.
در سوکت روی برد Slave پینهای ۱، ۶ و همچنین پینهای ۹، ۵ به هم متصل هستند؛ در نتیجه برای سادگی به جای اتصال سه سیم به پایه ۱، سیمها را بین دو پایه ۱ و ۶ متصل کنید، همچنین میتوانید بین پایههای ۵ و ۹ نیز همین کار را انجام دهید.
شکل ت-۵: اتصال سوکت DB-9 بین بردهای Slave
اتصال برد SLAVE به برد اصلی
در این کابل اتصالات کمی تغییر میکند، پایههای ۲ و ۳ را به هم متصل کنید، اما پایههای ۱ و ۶ سوکت نر را به پایه ۵ و ۹ سوکت ماده و پایه ۵ و ۹ سوکت نر را به پایه ۱ و ۶ سوکت ماده متصل کنید (شکل ت-۶).
در این اتصال نیز میتوانید سه سیم را به پایه مثبت، سه سیم را به پایه منفی، دو سیم را به پایه شماره ۲ و یک سیم را به پایه شماره ۳ متصل کنید.
شکل ت-۶: اتصال سوکت DB-9 برد اصلی به برد Slave
دلیل استفاده از ولتاژ تغذیه در داخل کابلها این است که هر برد نیاز به یک منبع تغذیه جداگانه ندارد و همگی از یک منبع، توان لازم را دریافت میکنند.
چگونگی اتصال سوکت به ترموکوپلها
اگر سوکت را مانند شکل ت-۷ در دستتان بگیرید، باید به سر شماره ۱، پایه مثبت و به سر شماره ۲، پایه منفی ترموکوپل را متصل کنید سپس، مانند شکل ت-۲ وقتی سر سوکت به سمت بالا است آن را درون برد Slave قرار میدهید.
شکل ت-۷: نمایی از سوکت مخصوص ترموکوپل
نرمافزار
برنامه نوشته شده برای سامانه اندازهگیری دمای ۶۴ کاناله که پیشتر در مورد آن صحبت کردیم به زبان برنامهنویسی گرافیکی LabVIEW نوشته شده است. در نرمافزارLabVIEW ، با استفاده از چیدن توابعی که به صورت بلوک دیاگرام نمایش داده میشوند و برقراری ارتباط ورودی و خروجی توابع با یکدیگر میتوان مواردی نظیر Monitoring، برنامههای کنترلی و شبیهسازی سیستمها را پیاده سازی نمود. برنامهنویسی در LabVIEW در دو بخش Front pannel وBlock diagram انجام میشود. در بخشFront panel المانهای ظاهری، نمودارها، ورودیهای کنترلی و… قرار داده میشوند. اما ارتباط این المانها با یکدیگر و بدنۀ اصلی برنامه، در Block diagram قرار میگیرد.
در این فصل به بررسی چگونگی عملکرد برنامه و رفع خطاهای احتمالی میپردازیم.
تنظیمات برنامه
در شکل ت-۸ صفحه اول برنامه را میبینید که در این صفحه باید تمام تنظیمات را انجام دهید. این صفحه از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول (Setting and Run) مربوط به تنظیمات شبکه، ذخیرهسازی دادهها و تنظیمات مربوط به بردها است، قسمت دوم (Load Recorded Data) مربوط به بارگذاری دادهها است که هر یک را به تفضیل در این فصل مورد بررسی قرار میدهیم.
شکل ت-۸: نمایی از صفحه اول برنامه
برای اجرای برنامه باید روی آیکون  کلیک کنید یا کلیدهای ترکیبی Ctrl+R را بفشارید، اگر آیکون به شکل  تغییر کرد، برنامه در حال کار کردن است.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.