ژانویه 26, 2021

پژوهش – طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های- …

۴-۲-۴- Serial Port Read.vi
این بلوک (شکل ۴-۳۹) دادهها را از پورت مورد نظر میخواند.
شکل ۴-۳۹: Serial Port Read.vi
۴-۲-۵- Serial Port Write.vi
این بلوک (شکل ۴-۴۰) دادهها را روی پورت مورد نظر قرار میدهد.
شکل ۴-۴۰: Serial Port Write.vi
۴-۲-۶- MCB2300 Turn On LED.vi
LED های مورد نظر را با این بلوک (شکل ۴-۴۱) میتوانید روشن کنید.
شکل ۴-۴۱: MCB2300 Turn On LED.vi
۴-۲-۷- MCB2300 Turn Off LED.vi
LED های مورد نظر را با این بلوک (شکل ۴-۴۲) میتوانید خاموش کنید.
شکل ۴-۴۲: MCB2300 Turn Off LED.vi
۴-۲-۸- MCB2300 Init LCD.vi
این بلوک (شکل ۴-۴۳) LCD برد اصلی را آماده کار میکند.
شکل ۴-۴۳: MCB2300 Init LCD.vi
۴-۲-۹- MCB2300 Clear LCD Screen.vi
این بلوک (شکل ۴-۴۴) LCD برد اصلی را پاک میکند.
شکل ۴-۴۴: MCB2300 Clear LCD Screen.vi
۴-۲-۱۰- MCB2300 Set Text on LCD.vi
با استفاده از بلوک شکل ۴-۴۵، کاربر میتواند متن دلخواه خود را در دو ورودیLine1 وLine2 که مربوط به دو سطرِ LCD است، بنویسد.
شکل ۴-۴۵: MCB2300 Set Text on LCD.vi
نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به مطالب گفته شده، این سامانه میتواند دمای حداقل ۱ کانال و حداکثر ۶۴ کانال را در کمتر از یک ثانیه و در فضای حداکثر ۹۰۰ متر بخواند؛ همچنین ۱۰ کانال را به صورت همزمان روی گراف نمایش دهد، بیشترین و کمترین مقدار را نشان دهد، دادههای دریافتی را با نرخهای متفاوت ذخیره کند و دادههای ذخیره شده را بارگذاری کند.
در این پروژه بر حسب نیاز و سلاح دید استاد مربوطه، از آیسی ADM485 که بر حسب پروتکل RS485 کار میکند، برای انتقال اطلاعات استفاده شده است تا بتوان مسافت بیشتری را با نرخ انتقال اطلاعات ۳۸۴۰۰bits/s، تحت پوشش قرار داد. همچنین پروتکل ارتباطی بین میکرو و Max6675 از نوع SPI است که در آن میکرو به عنوان Master و آیسی Max6675 به عنوان Slave عمل میکند و برای ارتباط راحت با سرعت بالا بین سختافزار و نرمافزار از پروتکل TCP/IP استفاده شده است.
این سامانه در حال حاضر برای اندازهگیری دمای ترموکوپل نوع K طراحی شده است اما میتوان با کمی تغییر در بردهای جانبی، مقدار هر نوع سنسوری را خواند و آنها را در بستهبندی خاصی که برای دادهها در نظر گرفته شده به برنامه تحت رایانه ارسال کرد. همچنین میتوان در این سامانه با تغییرات جزئی در بردهای جانبی و برنامه کامپیوتری آن را به یک سامانه کنترلی نیز تبدیل کرد.
مراجع
[۱] امیرحسین رضایی و محمدرضا ذهابی، “اندازهگیری الکترونیکی” چاپ چهارم، دانشنگار، ۱۳۸۴، صص ۱۹۴-۲۰۱
[۲] J.P.Holman، “Heat Transfer” Sixth Edition، کبری، ۱۳۶۸، صص ۱-۲۲
[۳]امیر ره افروز، “میکروکنترلرهای AVR و کاربرد آنها”، چاپ هفتم، ۱۳۹۲، نص، صص ۵۵-۶۶
[۴] Tanenbaum، ” Computer Networks”، ۴th edition، نص، ۱۳۸۸
[۵] عبدوس محمد علی، صنعت هوشمند، “معیار انتخاب حسگرهای دما“، ۱۶، ۱۳۹۲، ۴۹-۵۱
[۶] http://www.atryco.com/en/index.php/download/16-2012-04-14-09-54-39/82-concept
[۷] http://www.omega.com/
[۸] “DataSheet Max6675”, MAXIM Co, 2002
[۹] http://www.gilsoneng.com/reference/ THERMOCOUPLE GENERALINFORMATION.pdf
[۱۰] “SPI Block Guide V03.06 “ Motorola inc. , 2001
[۱۱] http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361K-01/
پیوست الف: جدول ترموکوپل نوع K
پیوست ب: Reentrant در نرمافزار LabVIEW
Reentrant چیست؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.