ژانویه 26, 2021

طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های- قسمت …

۴-۱-۲۷- Match Array (TF).vi
این SubVI (شکل ۴-۲۸) دو آرایه را با هم مقایسه کرده و نتیجه آن را به صورت یک بیت صفر و یک به خروجی انتقال میدهد؛ همچنین درایههای متفاوت را در قالب یک آرایه به خروجی ارسال میکند.
شکل ۴-۲۸: Match Array (TF).vi
۴-۱-۲۸- Save setting.vi
SubVI شکل ۴-۲۹ تنظیماتی که کاربر انجام داده است را ذخیره میکند.
شکل ۴-۲۹: Save setting.vi
۴-۱-۲۹- Search Board in PC.vi
این SubVI (شکل ۴-۳۰) شماره بردهای انتخابی را میگیرد و دادههای مربوط به بردها را در قالب یک آرایه دو بعدی با نام Output تحویل میدهد.
شکل ۴-۳۰: Search Board in PC.vi
۴-۱-۳۰- First Check BN.vi
SubVI شکل ۴-۳۱ دو آرایه از دادههای (لحظه کنونی با لحظه قبل) دریافتی بردها را چک میکند و در صورت یکسان بودن دو آرایه، مقدار درست (True) را به خروجی میدهد.
شکل ۴-۳۱: First Check BN.vi
۴-۱-۳۱- Folder Permission access.vi
اگر فایل مربوط به تنظیمات در درایو C رایانه کاربر وجود نداشته باشد، این SubVI (شکل ۴-۳۲) سطح دسترسی درایو C را تغییر میدهد تا بتواند فایل مذکور را در آن ایجاد کند.
شکل ۴-۳۲: Folder Permission access.vi
۴-۱-۳۲- Dialog Path for Save
پس از فشردن دکمه Run در صفحه اصلی این SubVI (شکل ۴-۳۳) مسیر انتخابی کاربر را برای ذخیرهسازی بررسی میکند و در صورت داشتن خطا پیامی را نمایش میدهد. همچنین در این SubVI یک اسم پیشنهادی برای ذخیرهسازی فایل تولید میشود که آن را در روند انتخاب آدرس مشاهده میکنید.
شکل ۴-۳۳: Dialog Path for Save
۴-۱-۳۳- Dialog path.vi
مسیر فایل انتخابی در قسمت بارگذاری دادهها را بررسی میکند و در صورت اشتباه بودن خطایی را نمایش میدهد یا در صورت زدن کلید Load Path مسیر جدیدی را از کاربر میگیرد نمایی از این SubVI را میتوانید در شکل ۴-۳۴ مشاهده کنید.
شکل ۴-۳۴: Dialog path.vi
۴-۲- برنامه میکروکنترلر ARM
در این قسمت به بررسی قسمتهای مختلف نشان داده شده در بلوک دیاگرام شکل ۴-۳۵ میپردازیم. همانطور که در بلوک دیاگرام شکل ۴-۳۵ مشاهده میکنید برنامه از ۱۰ زیر برنامه و ۵ متغیر محلی (Local) تشکیل شده است که ۳ تای آنها در حالت نوشتن (write) و ۲ تای آنها در حالت خواندن (Read) هستند، رابطه بین زیربرنامهها نیز در این بلوک دیاگرام نشان داده شده است.
برنامه از ساختار کلی تشکیل شده است که شامل ۵ گام است و هر گام پروسه خاصی را انجام میدهد.
گام اول: تنظیمات مربوط به پروتکلهای ارتباطی (TCP/IP و RS485) را انجام داده و پیام مورد نظر را روی LCD برد اصلی نمایش میدهد.
گام دوم: داده را از رایانه دریافت میکند.
گام سوم: دادۀ دریافتی از رایانه را روی خط انتقال RS485 قرار میدهد.
گام چهارم: دادهها را از روی خط انتقال RS485 تا زمانی که به بایت تریلر برسد، دریافت میکند یا به مدت ۳۰ میلیثانیه از زمان ارسال داده، برای دریافت دادهها از برد مشخص شده منتظر میماند.
گام پنجم: دادههای دریافتی را از طریق پروتکل TCP/IP به برنامه کامپیوتری ارسال میکند.
شکل ۴-۳۵: بلوک دیاگرام برنامه ARM
حال به بررسی هر قسمت میپردازیم. [۱۱]
۴-۲-۱- ARM-BOARD.vi
این VI (شکل ۴-۳۶) مربوط به همان برنامه اصلی نوشته شده در ARM است که در قسمت قبل برخی از ویژگیهای آن گفته شده است.
شکل ۴-۳۶: ARM-BOARD.vi
۴-۲-۲- Serial Port Init.vi
بلوک نشان داده شده در شکل ۴-۳۷، تنظیمات اولیۀ مربوط به پورت سریال، از قبیل شماره پورت، پریتی، تعداد بایتهای اتمام بسته و… را انجام میدهد.
شکل ۴-۳۷: Serial Port Init.vi
۴-۲-۳- Byte at Serial Port.vi
این بلوک (شکل ۴-۳۸) تعداد بایتهای موجود در پورت مورد نظر را از طریق خروجیbyte count اعلام میکند.
شکل ۴-۳۸: Byte at Serial Port.vi

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.