ژانویه 26, 2021

طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های- قسمت …

۴-۱-۱۴- Fill WDT.vi
این SubVI (شکل ۴-۱۵) دادههای خام و شماره کانالهای انتخابی را دریافت کرده و دمای مربوط به هر کانال را از طریق خروجی Array 2 به نمودار ارسال میکند.
شکل ۴-۱۵: Fill WDT.vi
۴-۱-۱۵- Name Legend.vi
این SubVI (شکل ۴-۱۶) شماره کانالهای انتخابی کاربر را دریافت میکند و از روی آنها Legend مناسب را برای هر گراف تولید میکند.
شکل ۴-۱۶: Name Legend.vi
۴-۱-۱۶- Number to time String
این SubVI (شکل ۴-۱۷) عددی بر حسب ثانیه دریافت میکند و آن را به زمان (با فرمت رشتهای (String)) تبدیل میکند.
شکل ۴-۱۷: Number to time String
۴-۱-۱۷- Save WDT Graph.vi
این SubVI (شکل ۴-۱۸) گراف لحظه قبل، دادههای دریافت شده، زمان t0 و چند پارامتر دیگر را میگیرد و پس از پردازشهای لازم دمای ترموکوپلها را در متغیر Output Graph قرار میدهد و آنها را در رایانه، با نرخ انتخابی توسط کاربر، ذخیره میکند.
شکل ۴-۱۸: Save WDT Graph.vi
۴-۱-۱۸- Fill Menu.vi
این SubVI (شکل ۴-۱۹) دادههای ذخیره شده در گرافها را میگیرد و پس از جداسازی، تعداد و نام تک تک کانالها را در قالب یک داده قابل فهم به وسیله خروجی String and values به دکمهها ارسال میکند.
شکل ۴-۱۹: Fill Menu.vi
۴-۱-۱۹- Selected T.vi
به این SubVI (شکل ۴-۲۰) ترموکوپلهای موجود در هر برد به وسیله آرایه Input Array فرستاده میشود و پس از پردازشهای لازم، پنجره انتخاب ترموکوپل برای کاربر به نمایش در میآید و شماره ترموکوپلهای انتخابی پس از ذخیره شدن در فایل مربوطه توسط خروجی Selected T به مراحل بعد ارسال میشوند.
شکل ۴-۲۰: Selected T.vi
۴-۱-۲۰- Save name termo.vi
SubVI شکل ۴-۲۱ نام کانالها را در قسمتی از رایانه کاربر ذخیره میکند.
شکل۴-۲۱: Save name termo.vi
۴-۱-۲۱- Load name termo.vi
SubVI شکل ۴-۲۲ نام کانالها را بارگذاری میکند.
شکل۴-۲۲: Load name termo.vi
۴-۱-۲۲- Select Thermocouple.vi
SubVI شکل ۴-۲۳ مربوط به پنجره انتخاب ترموکوپل و تخصیص نام برای هر کانال میباشد که با گرفتن ورودیهای مربوطه، ترموکوپلهای متصل به هر برد را به همراه نامشان به کاربر نشان میدهد؛ در نهایت نام کانال و آرایهای از شماره ترموکوپلهای انتخابی را به قسمت بعدی برنامه ارسال میکند.
شکل ۴-۲۳: Select Thermocouple.vi
۴-۱-۲۳- Selected Board.vi
پس از جستوی بردها، دادههای خام را به این SubVI (شکل ۴-۲۴) میدهیم تا پروسه لازم روی آن انجام شود و پنجرۀ مربوط به انتخاب شماره برد برای کاربر باز شود، پس از انتخاب بردهای مدنظر توسط کاربر، شماره بردها از طریق خروجی Selected Boards به قسمت بعدی انتقال داده میشود.
عدم اتصال بردها نیز با این SubVI کنترل میشود و در صورت قطع شدن یک برد در هنگام جستجو پیام مربوطه را نشان میدهد.
شکل ۴-۲۴: Selected Board.vi
۴-۱-۲۴- Select board.vi
SubVI شکل ۴-۲۵ همان پنجره مربوط به انتخاب ترموکوپل توسط کاربر است که آرایه مربوط به شماره بردها را میگیرد و پس از انتخاب بردها توسط کاربر، آرایهای از شماره بردهای انتخابی را برای انجام پردازشهای بعدی تحویل میدهد.
شکل ۴-۲۵: Select board.vi
۴-۱-۲۵- Load setting.vi
SubVI شکل ۴-۲۶ تنظیمات ذخیره شده را به صورت یک آرایه (متغیر Load Array) بارگذاری میکند و چند بیت کنترلی را تحویل برنامهنویس میدهد.
شکل ۴-۲۶: Load setting.vi
۴-۱-۲۶- Load and fill board or thermocouple.vi
این SubVI (شکل ۴-۲۷) بسته به مقایسه شماره بردهای جستجو شده و بارگذاری شده، اسامی کانالها و وضعیت انتخاب آنها را در کادر مربوطه قرار میدهد. به عبارت دیگر تنظیمات قبلی را در پنجره مربوط به انتخاب برد یا ترموکوپل بارگذاری میکند.
شکل ۴-۲۷: Load and fill board or thermocouple.vi

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.