ژانویه 26, 2021

پژوهش – طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های- …

مرحله سومکامپیوتر مبدأ، از شرح واقعه به کمک Acknowledgment ارسال شده توسط کامپیوتر مقصد، آگاهی پیدا خواهد کرد.
۳-۴- شبکه محلی LAN [۴]
واژه LAN مخفف عبارت Local Area Network میباشد. این شبکه کوچکترین نوع شبکهبندی در بین انواع شبکهها است، به همین دلیل به آن شبکه محلی نیز گفته میشود؛ از این شبکه برای ارتباط بین تعداد محدودی از کامپیوترها در محدوده جغرافیایی حدود دو کیلومتر استفاده میشود. به عنوان مثال در یک اداره، آموزشگاه و یا یک شرکت کوچک راهاندازی میشود.
مزایا:
افت سیگنال و در نتیجه نرخ خطا بسیار پایین میباشد.
سرعت تبادل اطلاعات (نرخ ارسال) در این نوع شبکه بسیار بالا است.
تأخیر انتشار بسیار ناچیز میباشد.
با توجه به محدودیت ایستگاهها مدیریت شبکه از بقیه شبکهها راحتتر میباشد.
هزینه نصب و راهاندازی این نوع شبکهها زیاد نیست.
امکان استفاده از تمام منابع سختافزاری و نرمافزاری وجود دارد.
۳-۵- پیادهسازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
معمولاً برنامهنویسان، مسئول پروتکل لایه کاربردی هستند؛ در حالیکه، پروتکلهای لایه‌ای، سرویسهایی هستند که توسط پشته TCP/IP در سیستم‌عامل مهیا شده‌اند. در این پروژه نیز، بیشتر با لایه Application کار کردهایم و نیازی به کار کردن با لایههای پایینتر نبوده است.
به دلیل حجم بالای اطلاعات در مورد شبکههای کامپیوتری و پروتکل TCP/IP فقط کمی در مورد قسمتهایی که مربوط به این پروژه میشد بحث کرده و از پرداختن به کلیه مسائل مربوطه به صورت جزء به جزء پرهیز کردهایم.
فصل چهارم
۴- راهنمای فنی سامانه
در پیوست ت در مورد روش مونتاژ سختافزار سامانه و طرز کار برنامه نوشته شده به همراه خطایابی آن بحث کردیم، حال در این فصل قصد داریم، کمی در مورد حجم کار و زیر برنامههای (SubVI) نوشته شده به همرا بلوک دیاگرامی از کل برنامه صحبت کنیم.
همانطور که در بلوک دیاگرام شکل ۴-۱ مشاهده میکنید برنامه از ۳۲، زیر برنامه و یک متغیر سراسری (Global) به اسم Path تشکیل شده است؛ حتی رابطه بین زیر برنامهها نیز در این بلوک دیاگرام نشان داده شده است.
۴-۱- برخی مشخصات برنامه کامپیوتری
۳۲ زیر برنامه توسط برنامهنویس نوشته شده است.
۱۴۱ متغیر محلی تعریف کردهایم که ۷۹ تای آنها در حالت نوشتن (write) و ۶۲ تای آنها در حالت خواندن (Read) هستند.
یک متغیر عمومی تعریف کردهایم که در ۵ نقطه آن را صدا میزنیم.
برنامه از یک ساختار ترتیب (Sequence Structure) کلی تشکیل شده است که شامل ۷ گام است و هر گام پروسه خاصی را انجام میدهد.
گام اول: مربوط به تنظیمات مقداردهی اولیه در صفحه اول برنامه است.
گام دوم: مربوط به جستجوی بردهای موجود و انتخاب آنها توسط کاربر است.
گام سوم: مربوط به جستجوی ترموکوپلهای موجودِ بردهای انتخابی است.
گام چهارم: مربوط به انتخاب ترموکوپلهای موجود توسط کاربر است.
گام پنجم: گام اصلی برنامه که شامل سه حلقه زیر است:
حلقه اول دادهها را از کانالهای انتخابی کاربر دریافت میکند.
حلقه دوم دادهها را به محض دریافت (از وقفهها استفاده شده است) روی نمودار نمایش میدهد.
حلقه سوم با نرخ انتخاب شده توسط کاربر، شروع به ذخیرهسازی دادهها میکند.
گام ششم: مربوط به حلقه بارگذاری دادهها است.
گام هفتم: متغیرهای تعریف شده را به حالت اولیه برمیگرداند و برنامه خاتمه مییابد.
شکل ۴-۱: بلوک دیاگرام کلی از قسمت Block Diagram نرمافزار نوشته شده
کنترل حافظه (RAM) استفاده شده به کمک Reentrant (برای کسب اطلاعات تکمیلی میتوانید به پیوست “ب” مراجعه کنید) برای یک SubVI ای که در ۱۲۸ نقطه استفاده شده است.
حال به بررسی هر جزء از بلوک دیاگرام شکل ۴-۱ میپردازیم:
۴-۱-۱- PC-BOARD.vi
شکل ۴-۲ آیکون برنامه اصلی را نشان میدهد که همه SubVI ها را پوشش میدهد، همچنین بیشتر قسمتهای گرافیکی سمت کاربر نیز در این برنامه قرار دارد.
شکل ۴-۲: PC-BOARD.vi
۴-۱-۲- Data send receive (TCP).vi
این SubVI (شکل ۴-۳) اطلاعات را از طریق شبکه TCP/IP ارسال میکند و دادههای دمایی را از همان شبکه (TCP/IP) دریافت میکند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.