اتصال برد اصلى به کامپیوتر از طریق درگاه LAN و با پروتکل TCP/IP.
نمایش عدم اتصال یا اتصال کامپیوتر به همراه IP آن روی برد اصلی به وسیله نمایشگری بر روی برد.
سادگی در اتصال بردها (سوکت DB-9) .
ارتباط بین بردها تنها با یک کابل (تغذیه بردها و اطلاعات).
ولتاژ تغذیه ۵ ولت.
بیشترین توان مصرفی ۳ وات.
شکل ۲-۹: صفحه اول برنامه کامپیوتری سامانه
۲-۸-۲- نرمافزاری
انتخاب کانالهای دلخواه و تخصیص نام توسط کاربر به هر کانال (ترموکوپل).
ذخیرهسازی تنظیمات اولیه (تخصیص نام ترموکوپلها، انتخاب ترموکوپلها و…) و بارگذاری آنها در اجرای بعدی برنامه.
امکان تغییر تنظیمات ذخیره شده در زمان اجرای برنامه.
نمایش آنی دمای ۱۰ کانال انتخابی توسط کاربر در حین اندازهگیری، بر روی نمودار.
تطبیق تعداد کلیدهای نمایش نام کانالها، با تعداد کانالهای انتخاب شده توسط کاربر.
امکان اعمال کردن یا نکردن فیلتر Median.
نمایش زمان شروع برنامه و زمان سپری شده.
امکان تشخیص خطا به صورت هوشمند (قطعی کابل، عدم اتصال ترموکوپل و…) و نمایش آن به کاربر.
امکان ذخیرهسازی تمام کانال ها با سرعت قابل تظیم توسط کاربر (بین ۱ ثانیه تا ۶۰ دقیقه).
ذخیرهسازی در دو قالب Text و Excel.
نمایش حداکثر ۱۰ کانال در هنگام بارگذاری (Load) دادهها.
امکان اعمال کردن یا نکردن فیلتر Median بر روی دادههای بارگذاری (Load) شده.
انتخاب نمودارها از روی نام یا شماره برد و شماره ترموکوپل (در هر دو قسمت Load و نمایش آنی).
نمایش نام کانال در قسمت Legend گراف (در هر دو قسمت Load و نمایش آنی).
قابلیت تغییر در گرافهای هر نمودار (بزرگنمایی، تغییر رنگ، اندازه، نوع نمایش و…).
نمایش مقدار Max و Min دادههای نمودار.
شکل ۲-۱۰: قسمت مربوط به نمایش دماهای اندازهگیری شده سامانه
شکل ۲-۱۱: قسمت مربوط به بارگذاری دادههای اندازهگیری شده سامانه
فصل سوم
۳- پروتکلهای ارتباطی
۳-۱- پروتکل [۱۰]SPI
پروتکل SPI (Serial Peripheral Interface) یک پروتکل ارتباطی سریال سنکرون، میان ادوات دیجیتال است. این پروتکل اولین بار توسط شرکت Motorola برای ارتباط ادوات دیجیتال در فواصل نزدیک طراحی و استفاده شد. در سیستمی که ارتباط میان بخشهای آن توسط SPI برقرار میگردد، یک تراشه به عنوانMaster ، و یک یا چند تراشۀ دیگر به عنوانSlave مورد استفاده قرار میگیرند. ارتباط میانMaster و Slave ها دوطرفه یا به اصطلاحFull duplex میباشد. یعنی هر دو تراشه میتوانند بطور همزمان data ارسال و یا دریافت کنند. شمای کلی یک سیستم ارتباطی SPI در شکل۳-۱ نمایش داده شده است.
شکل ۳-۱: بلوک دیاگرام ارتباط SPI
۳-۱-۱- جزئیات
در پروتکل SPI ، ۴ سیگنال منطقی یا بیت به کار میروند. نام دیگری که برای این پروتکل به کار میبرند، ارتباط ۴ سیمه است که به همین ۴ سیگنال اشاره دارد. در ادامه به توضیح هر ۴ مورد میپردازیم.
 
سیگنال کلاک یا SCLK (یا SCK): این سیگنال توسط تراشه Master تولید و به تمامی Slave های مرتبط اعمال میگردد. این فرکانس از چند مگاهرتز بیشتر نمیشود.
MISO (Master Input Slave Output): از طریق این پایه در تراشهها، دادهها از Slave به Master فرستاده میشوند که آن را با SDO نیز نشان میدهند.
MOSI (Master Output Slave Input): از طریق این پایه، دادهها در حالت عکس مورد قبل، از Master به Slave فرستاده میشوند که آن را با SDI نیز نشان میدهند.
SS یا Slave Select: در تراشه Master میبایست به ازای هرSlave ، یک پایه به عنوان Slave select در نظر گرفته شود که این پایهها بهSlave متناظر خود متصل هستند. این پایه در تراشههایی که ازSPI استفاده میکنند، عموماً Active Low است. به این معنی که با دریافت سیگنال Low یا صفر منطقی، Slave مورد نظر انتخاب میشود.
در ادامه با توضیح بیشتر در مورد عملکرد SPI، مطالب گفته شده روشنتر خواهد شد.
۳-۱-۲- نحوه عملکرد

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.