ژانویه 25, 2021

تعیین شوک‏های سیاست های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت های …

در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به روشهای زیر جمعآوری شده است:
روش کتابخانهای: در این روش برای جمعآوری اطلاعات در مبانی نظری موضوع پژوهش، از طریق مطالعه کتب، مقالات و مراجعه به سایتهای تخصصی، اطلاعات لازم جمعآوری شده است.
روش اسنادکاوی: جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای تخمین الگو و آزمون فرضیهها از این روش استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از نرم افزارهای تدبیرپرداز و رهاورد نوین، سایتهای اینترنتی، سازمان سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران[۷۲] و سازمان بورس و اوراق بهادار[۷۳] جمع آوری شده است.
در این پژوهش از سایت اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران (irbours.com) و همچنین سایتهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی برای جمعآوری دادههای مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش استفاده میشود.
۳-۶- فرضیههای پژوهش
همانطوری که در فصل دوم بیان شد شوکهای سیاست پولی می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد، و این تأثیر هم برای سرمایه‏گذاران و هم برای سیاستگذاران اهمیت دارد. سرمایهگذاران باید بدانند که بازار سهام تحت تأثیر شوکهای سیاست پولی هستند و از طرف دیگر سیاستگذاران نیز باید بدانند که تبیین سیاستهای پولی از طریق تأثیر بر بازار سهام چه تأثیری بر اقتصاد دارد.
بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا شوکهای سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد؟ به منظور پاسخگویی به پرسش فوق، فرضیههای پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح شده است:
فرضیه اصلی: شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی: شوک نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.
۳-۷- الگو پژوهش
برای بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر شاخص قیمت نیازمند متغیرهایی هستیم که بتوان رفتار متغیرهای پولی را به خوبی نشان داد. بررسی پیشینه موضوع نشان میدهد که در کشورهای غربی از نرخ بهره، به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده میشود و این در حالی است که در کشور ما، به دلیل حرام بودن فعالیتهای ربوی، استفاده از نرخ بهره به عنوان ایزار سیاست پولی مقدور نمیباشد. البته بانک مرکزی هر ساله نرخی را به عنوان نرخ سود بانکی اعلام میکند که بر اساس آن طبق یکی از عقود اسلامی از طرف بانک ها سود به سرمایهگذاران پرداخت میشود، ولی قابلیت اثر گذاری به صورت آنی (شوک) در آن وجود ندارد و همچنین به دلیل تفاوت نرخهای سود برای بخشهای مختلف اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیست. از این جهت بیشتر تغییرات سیاست پولی در ایران از طریق تغیر در حجم نقدینگی یا همان عرضه پول صورت میگیرد.
الگویی که در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد به شرح معادلات رگرسیون چند متغیره رابطه ( ۳-۱) میباشد. این الگو، الگو به کار گرفته شده در پژوهش روش کریستیانو (۱۹۹۶)، کیم و ربینو (۲۰۰۰) است. در این پژوهش، رابطه بین شوکهای سیاست پولی و قیمت سهام را بر مبنای ساختار VAR بررسی می کنیم.
(۳-۱) Y=[LnRER ,LnM2 ]
Y: شاخص قیمت سهام
LnRER : لگاریتم نرخ ارز
: LnM2 لگاریتم حجم نقدینگی
۳-۸- متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
با توجه به روابط (۳-۱) نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش بدین شرح میباشد:
۳-۸-۱- متغیر وابسته
در این پژوهش متغیر وابسته عبارت است از:
Y: شاخص کل قیمت نشان میدهد که سطح عمومی قیمت شرکتهای بورس در چه وضعیتی قرار دارد. شاخص قیمت، نماگر روند عمومی قیمت شرکت‌های مشمول شاخص است و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می‌دهد. کلیۀ بورس‌های معتبر به محاسبه این شاخص می‌پردازند و اکثراً از شیوه‌های مشابهی برای محاسبه و تعدیل آن پیروی می‌کنند. بورس تهران از فروردین ماه ۱۳۶۹ اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خود با نام تپیکس (TEPIX) نمود. شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در برمی‌گیرد، شاخص قیمت سهام که بر اساس رابطه (۳-۲) محاسبه میشود:
(۳-۲)
قیمت سهام شرکت iام در زمان t (tزمان مورد محاسبه)
تعداد سهام منتشر شده شرکت iام در زمان t
عدد پایه در زمان t و مقدار در زمان مبدا
= قیمت سهام شرکت م در زمان مبدا
= تعداد سهام منتشر شده شرکت iام در زمان مبدا
۳-۸-۲- متغیرهای مستقل
نرخ ارز : در این پژوهش برای محاسبه نرخ ارز از نرخ ارز حقیقی بر اساس رابطه (۳-۳) استفاده میشود: (کریمزاده، ۱۳۸۵)
(۳-۳)
که در این رابطه:
: RERنرخ ارز حقیقی
CPIUSA: شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (سال پایه سال ۲۰۰۰ است)
CPI : شاخص قیمت مصرف کننده ایران (سال پایه ۱۳۸۱ است)
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری میشود.
حجم نقدینگی: تغییرات در حجم پول، یکی از عوامل موثر بر متغیرهای مهم اقتصادی به شمار می‏آید و می‏تواند در دست‏یابی به اهداف اقتصادی یک کشور از جمله رشد و توسعه بازار سرمایه تأثیر بسزایی داشته باشد. در تعاریف رایج، پول چیزی است که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه می‏باشد. پول در اقتصاد کلان به مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‏های دیداری تعریف می‏شود (). ، مفهوم گسترده‏تری از پول را مد نظر دارد و حجم پول را به پول و شبه پول تعریف می‏کند. در واقع ، علاوه بر تعریف از پول، شبه پول را نیز به عنوان بخشی از حجم پول معرفی می‏کند. در این پژوهش حجم نقدینگی بر حسب رابطه (۳-۴) محاسبه میشود:
(۳-۴) شبه پول + پول = حجم نقدینگی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است