ژانویه 26, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- …

در این مرحله که یکی از مراحل اصلی مکانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است، مجموعهی دادهها به صورت مجدد طبقهبندی[۱۷] و ارزشگذاری میشوند. عملیات طبقهبندی مجدد برای ترکیب مجموع لایهها امری ضروری بوده و طی این عملیات، مجموع لایهها تحت مقیاس مشترکی سنجیده میشوند.
در این تحقیق برای ارزشگذاری لایههای اطلاعاتی از مدل (ANP) استفاده شده است. مدل ANP نه تنها روابطه بین معیارها را محاسبه می‌کند بلکه وزن نسبی هر کدام از معیارها را نیز محاسبه می‌کند. نتیجه این محاسبات یک سوپرماتریس را تشکیل می‌دهد که بعد از محاسبات رابطه سوپرماتریس و نظرسنجی های تکمیلی ، امکان این وجود دارد که وابستگی بین هر کدام از معیارها و انتخاب‌ها و وزن‌ اولویت‌ها استنتاج شود. هر چه که وزن محاسبه شده بیشتر باشد اولویت بیشتری به آن اختصاص داده می‌شود در نتیجه امکان آن وجود دارد که بهترین گزینه را انتخاب کرد (ساعتی ۲۰۰۳).
۳-۵-۷ساختن سلسله مراتب
گام نخست در فرآیند سلسله مراتبی تحلیل ، ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسأله میباشد. که در آن هدف، معیارها و گزینهها نمایش داده شوند،شکل ( سلسله مراتب انتخاب مکان بهینه برای گسترش فیزیکی شهر را نشان میدهد.
محاسبه وزن
در فرایند سلسله مراتبی تحلیل عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه میگردد. این وزنها را وزن نسبی مینامند. سپس با تلفیق وزنهای نسبی،وزن نهایی هر گزینه مشخص میگردد که آن را وزن مطلق می نامیم (فرجی،سبکبار،۱۳۸۸: ۹). کلیهی مقایسهها در فرایند سلسله مراتبی تحلیل به صورت زوجی انجام میگیرد. بدین منظور ابتدا وزن معیارها نسبت به هدف تعیین، سپس وزن گزینهها نیز نسبت به معیارها استخراج می گردند، در این پژوهش فرایند سلسله مراتبی تحلیل در برنامه SUPERDECISIONSاجرا شده است.
شکل (۵-۱۱): معیارهای مکان یابی در محیط ANP
شکل (۵-۱۲) وزن نهایی هر یک از معیارها در فرایند سلسله مراتبی
جدول (۵-۱۲) وزن نهایی هر یک از معیارها در فرایند سلسله مراتبی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsium by AF themes.
نام لایه ارتفاع جاده جهت شیب دریا راه آهن رودخانه روستا سیلاب شیب پوشش گیاهی کاربری اراضی گورستان
وزن نهایی ۰٫۰۱۵۲ ۰٫۰۸۸ ۰٫۰۲۳۴ ۰٫۱۳۷۹ ۰٫۰۵۵۷ ۰٫۰۷۲۴ ۰٫۰۳۱۱