ژانویه 22, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

اراضی بایر

۰

۱۲۴۰/۴۷

۱۲۰۱/۸۶

۰

۲۴۴۲/۳۳

اراضی آبی

۳/۰۶

۱۶۳/۴۴

۰

۴۶۷/۱۹

۶۳۳/۶۹

جمع

۱۹۶۲/۸۱

۲۲۱۲/۰۲

۲۷۱۹/۵۳

۴۶۷/۱۹

۷۳۶۱/۵۵

براساس نتایج به دست آمده از جدول شمارۀ (۵-۱۰) بیشترین کاهش سطوح کاربری مربوط به کاربریهای بایر با ۲/۷۲۷ هکتار کاهش در طی سالهای ۱۴۰۴-۱۳۹۱ میباشددر سه کاربری دیگر افزایش سطح کاربری ها را داریم که بیشترین افزایش مربوط به کاربری آب است که نشان دهنده پیشروی آب دریا است و بعد از آن کاربری های ساخته شده افزایش سطح خواهند داشت. پیش بینی می شود در اراضی پوشش گیاهی تغییرات چندانی صورت نگیرد.
شکل (۵-۱۰):کاربری منطقه شهری بندرترکمن ۱۴۰۴ ، منبع: سایت ناسا و ترسیم نگارنده

    1. ارزیابی دقت

یکی از مسائل شایسته توجه پس از پردازش در زمینه طبقه بندی کاربری اراضی از روی تصاویر ماهواره ای، ارزیابی دقت طبقه بندی است. این کار با استفاده از یکی از روشهای جمعآوری داده ها، بدون اینکه توجهی به نتایج طبقه بندی شود، صورت می گیرد. برای این منظور با استفاده از داده های با قدرت تفکیک بالای Google Earth به پهنه بندی منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت هر کاربری، از فرمول ((تعداد کل کاربریها +۱)) که برابر ۵ نمونه در این پژوهش برای هر کاربری می باشد، استفاده شده است. در نهایت جهت ارزیابی دقت، نتایج به نرم افزار IDRISI انتقال یافته و با تصویر پردازش شده مورد نظر مقایسه گردید و میزان دقت کاربریها به شرح زیر بدست آمده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.