ژانویه 24, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت ۴۲

۴۷۱/۶۹

پوشش گیاهی به ساخته شده

۵۰۸/۵۹

بایر به ساخته شده

جدول (۵-۸) مساحت تغییرات کاربری به نفع ساخته شده را از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۹۱ نشان می دهد. از بین سه کاربری، اراضی بایر بیشتر از بقیه کاربری ها مساحت خود را نسبت به ساخته شده تغییر داده است. و هیچ گونه تغییری در پهنه های آبی نسبت به ساخته شده مشاهده نمی شود.

    1. پیش بینی تغییرات کاربری ها تا سال ۱۴۰۴ با استفاده از مدل زنجیرههای مارکوف و سلولهای خودکار

بنیانگذار این روش آندره آندرویچ مارکوف، آماردان و ریاضیدان بزرگ روسی، است که این روش را در سال ۱۹۰۵ برای توصیف اصل حرکت سیکلوئیدی (زنجیرهای) به صورت سلسله آزمایشهای زنجیرهای انجام داده است (قهرمانی، ۱۳۸۴: ۷۷). آنالیز زنجیرۀ مارکوف ابزاری مناسب جهت مدلسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی است و زمانی کاربرد دارد که تغییرات موجود در چشماندازها به راحتی قابل توصیف نباشد. زنجیرۀ مارکوف مجموعهای از مقادیر تصادفی است که احتمال آنها در فاصلۀ زمانی داده شده به مقدار اعداد در زمان گذشته وابسته است (and all, 2007 (Fan F
زنجیرههای مارکوف کاربردهای گسترده ای در مدل کردن تغییرات کاربری و پوشش اراضی برای مناطق مختلف دارد (wu etal, 2006). در بیشتر پژوهشها درجه مارکوف برابر با یک و حالت ایستایی با زمان را برای مدل مارکوف قائل بوده اند (افقهی، ۱۳۷۶) و فقط تعداد بسیار محدودی از آنها ایستایی یا درجه مارکوف را برای منطقه مطالعاتی آزمایش کرده اند (bell,1974). در تحلیل زنجیره مارکوف از کلاسهای پوشش به عنوان حالت یا همان وضعیت های زنجیر استفاده شده است. در این تحلیل همواره از دو نقشه رستری استفاده می شود که ورودیهای مدل نام دارند. علاوه بر این دو نقشه، فاصله زمانی بین دو تصویر و فاصله زمانی پیش بینی نیز در مدل در نظر گرفته می شود. خروجی مدل نیز شامل احتمالات تبدیل وضعیت، ماتریس مساحتهای تبدیل شده هر کلاس و در نهایت تصاویر احتمالات شرطی برای تبدیل کاربریهای مختلف است (gilks,1996, weng,2002). در این پژوهش میزان تغییرات کاربری اراضی بندرترکمن تا سال ۱۴۰۴ بررسی شده است
جدول (۵-۹) مساحت کاربریهای منطقه شهری بندرترکمن ۱۴۰۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsium by AF themes.
مساحت به هکتار کاربری اراضی
۲۰۶۱/۸۱ اراضی ساخته شده
۲۲۲۳/۷۲ اراضی پوشش گیاهی