ژانویه 19, 2021

علمی : بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

۲۴۰۹/۲۱

ارضی آبی

۴۶۷/۱۹

۷۱۷/۹۳

۱۴۵/۲۶

 جمع

۷۳۶۱/۵۵

۷۳۶۱/۵۵

۷۳۶۱/۵۵

بر اساس تصاویر حاصل از پردازش تصاویر TM ماهوارهای (لندست ۵) از شهر بندرترکمن و نیز استخراج کاربریهای عمدۀ موجود در منطقۀ شهری بندرترکمن و مقایسۀ آنها، تحولات و تغییرات رخ داده در ساختار کالبدی– فضایی منطقۀ شهری بندرترکمن نشان می دهد که بیشترین افزایش سطوح کاربری در منطقۀ شهری بندرترکمن ، مربوط به کاربریهای ساخته شده با ۳۲۷/۶۹ هکتار افزایش در طی ۲۵ سال اخیر میباشد. پس از کاربری ساخته شده بیشترین افزایش کاربری در پهنه های آبی با افزایش ۳۲۱/۹۳ هکتار است که به دلیل پیشروی دریا درطی این دوره می باشد و بعد از آن اراضی بایر با مساحت ۳۱۰/۳۲هکتار می باشد، و تنها کاربری پوشش گیاهی می باشد که ۹۵۹/۹۵ هکتار کاهش یافته است.
نمودار (۵-۲) نمودار کاربریهای شهر بندرترکمن
شکل (۵-۳) نقشه کاربری منطقه شهری بندرترکمن، منبع: سایت ناسا و ترسیم نگارنده
در این تحقیق از داده های رقومی ماهواره ای، نقشه ها و جداول و سایر اطلاعات به دست آمده از این تصاویر با هدف ارزیابی تغییرات کاربری در دوره های مختلف و همچنین بررسی وضعیت توزیع کاربری اراضی در سطح کلان (اراضی بایر، پوشش گیاهی، ساخته شده، آبی) در پیرامون منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول (۵-۳) ماتریس تغییرات کاربری و پوشش گیاهی اراضی سال۱۳۷۸ نسبت به سال ۱۳۶۶به هکتار

Copyright © All rights reserved. | Newsium by AF themes.
کاربری اراضی ساخته شده اراضی پوشش گیاهی اراضی بایر پهنه های آبی جمع
اراضی ساخته شده ۱۰۶۶/۵۹ ۳۱۸/۲۴ ۴۱۵/۸