ژانویه 22, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- …

۸۸/۲

۸۷/۴

۸۸/۱

۰/۷۳

ماخذ: مرکز آمار ایران
گرایش به تحصیلات در جمعیت لازم التعلیم ۶ تا ۱۰ ساله که شرط سنی لازم برای آموزش دوره ابتدایی است در شهر بندر ترکمن معادل ۱۰۰ درصد است . بر مبنای گزارش سر شماری عمومی ۱۳۷۵پوشش تحصیلی در این گروه ۱۰۰ در صد است ولی در گروه سنی بالاتر که آموزش دوره راهنمایی است این میزان برای پسران معادل ۰/۹۸ در صد و برای دختران ۹/۹۸ درصد است . بالا بودن میزان پوشش تحصیلی نسبت به پسران در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله که تحت آموزش دوره متوسطه هستند نیز دیده می شود . این نسبت برای پسران ۵/۹۶ در صد ولی برای دختران ۵/۹۷ در صد است.
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل داده ها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

    1. مقدمه

موفقیت هر کار پژوهشی به آگاهی از کیفیت دادههای مورد استفاده بستگی دارد. توانایی بهره گیری کامل از توان دادهها، بدون انحراف ناشی از معایب آنها، یکی از اصول پژوهش موفق است(لیندسی،۴۷:۱۳۸۱). چگونگی تحلیل یافتههای تحقیق یکی از مراحل اصلی هر تحقیق میباشد. جهت این کار روشهای مختلفی متناسب با موضوع و یافته های تحقیق میتوان یافت. در این پژوهش متناسب با نوع موضوع، اطلاعات گردآوری شده با روشهای آماری، تحلیل و توصیف گردیده است.به منظورارزیابی نحوه گسترش شهر بندر ترکمن از تصاویر ماهواره ای چند زمانه لندست استفاده شده و جهت پردازش این تصاویر و ارزیابی کاربری ها از مدل FUZZY ART MAP که یک الگوریتم نظارت شده به منظور ارزیابی کاربری اراضی می باشد استفاده شده و برای پردازش این تغییرات از الگوریتم LCMاستفاده شده و جهت پیش بینی نحوه گسترش از الگوریتم CA-MARkOV بهره گرفته شده است. و در نهایت به منظور تعیین بهترین پهنه ها جهت گسترش این شهر از نرم افزار GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره ANP بهره گرفته شد.
فرایند تغییر کاربری اراضی و میزان گسترش فضایی-کالبدی شهر بندر ترکمن
تغییر کاربری و پوشش اراضی، بالطبع نتایج هیدرولوژیکی در مقیاس محلی، ناحیه ای و جهانی به همراه دارد. تاثیر هیدرولوژیکی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف دیده می شود. تغییرات عمده کاربری و پوشش اراضی شامل ایجاد و تخریب جنگل، افزایش روزافزون فعالیتهای کشاورزی، زهکشی اراضی مرطوب، احداث تاسیسات انسانی تاثیرات هیدرولوژیکی را به همراه خواهند داشت. (Colder,1993, chapter13).
منبع اصلی داده های RS، تصاویر ماهواره ای لندست می باشد که پس از اعمال تصحیحات رادیومتری و هندسی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اهداف این تحقیق، نقشه ی کاربری زمین در دوره ی زمانی مورد مطالعه، با استفاده از مدل FUZZY ARTMAP تهیه گردیده است.
جدول (۵-۱) مشخصات تصاویر ماهواره ای لندست

Copyright © All rights reserved. | Newsium by AF themes.
نام ماهواره نام سنجنده تاریخ عکسبرداری باندها R G B قدرت تفکیک مکانی(m)
لندست +ETM