عمده ترین خصوصیت اجتماعی در بررسی وضع سواد و تفاوت موجود درمیزان باسوادی مردان و زنان قابل بررسی است .
در سال ۱۳۷۵ از مجموع جمعیت ۶ ساله و بیشتر در شهر بندر ترکمن ۹/۹۰ در صد مردان و ۹/۷۵ در صد زنان با سواد گزارش شده اند. این نسبت در گروههای سنی نوجوانان و جوانان به مراتب بیشتر و تا حدود ۹۹ درصد افزایش می یابد ولی در گروههای سنی ۳۰ ساله و بیشتر که شامل نسل های قبلی است، برای مردان تا ۳/۷۹ درصد و برای زنان تا ۲/۴۲ درصد کاهش می یابد که نمایشگر اختلافات سواد آموزی و امکانات تحصیلی برای نسل های پیشین و نسل های جدید در این شهر میباشد.
نتایج سرشماری ۱۳۸۵ نشان میدهدکه میزان باسوادی برای مردان شهر بندر ترکمن به۶/۹۳ درصد و برای زنان به ۷۹ درصد افزایش یافته است ولی اختلاف بین باسوادی مردان و زنان همچنان شکاف زیادی را نشان میدهد. تفاوت بین میزان باسوادی مردان با زنان که به نام اختلاف جنسیتی وضع سواد شهرت دارد در شهر بندر ترکمن در سال ۱۳۷۵ معادل ۱۵ و درسال ۱۳۸۵ معادل ۶/۱۴ درصد گزارش شده است که نشان از محرومیت بیشتر زنان برای سواد آموزی دراین شهر دارد .
جدول (۶-۴) وضع سواد جمعیت ۶ ساله و بیشتر را در سالهای ۱۳۹۰- ۱۳۷۵ در این شهر به تفکیک مرد و زن نمایش می هد .
جدول(۴-۳): وضع سواد شهر بندرترکمن طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Tags:
سال درصد باسوادان اختلاف
و جنس مردو زن مرد زن جنسیتی سواد
۱۳۷۵ ۸۳/۱ ۹۰/۹ ۷۵/۹ ۱۵
۱۳۸۵ ۸۶/۳ ۹۳/۶ ۷۹ ۱۴/۶
۱۳۹۰