۹/۱۹

۴/۲۵

۸/۲۷

۳۰

۷/۲۶

۹/۲۲

۱۵

۳/۱۲

۶

۵/۷

۱۱

ماخذ: سالنامه ی آماری استان گلستان ۱۳۸۹

      1. توده های هوا و بارش

آب و هوای منطقه تحت تاثیر عوامل خارجی و داخلی دور و نزدیک قرار دارد.عوامل خارجی شامل توده هوای غربی شامل کم فشار مدیترانه ای، پرفشار آزور در اقیانوس اطلس، پرفشار قطب شمال و توده هوای شمال شرقی شامل پرفشار حرارتی سیبری است که در فصول سال به ویژه در دوره گرم و سرد سال با ترکیب و آرایش مختلف و تحت تاثیر دیوار کوهستانی البرز و منبع رطوبتی دریای خزر نقش تعیین کننده ای در رژیم اقلیمی منطقه دارند. عوامل داخلی یا محلی شامل زاویه، مدت تابش و انرژِی دریافتی از خورشید با توجه به عرض جغرافیایی و رشته کوه های البرز در این منطقه سبب گرادیان شدید اقلیمی شمالی- جنوبی از کوه به سوی جلگه ساحلی گردیده است. در دوره سرد سال نفوذ کم فشار مدیترانه ای و پرفشار سیبری و تلاقی انها بر فراز دریای خزر و دامنه شمالی البرز، زمینه بارندگی را فراهم می نماید. منشا بیشترین بارندگی منطقه از بادهای غربی است ولی در دوره گرم سال بطور محلی با منشا خزری نیز تشکیل می شود. سیستم های جوی بارانزای غربی در منطقه معمولا توسط سیستم های جوی خزری تقویت می شوند.
میزان بارش از جنوب به شمال کاهش پیدا می کند. از آنجا که میزان و نوع بارش با نوع سقف ساختمان و جنس انها رابطه مستقیمی دارد، امروزه در این شهر بیشتر ساختمان ها دارای سقفی شیب دار هستند که بارندگی نسبتا مناسب در منطقه، استفاده از سقف های شیب دار در منطقه را امری اجتناب ناپذیر ساخته است و از ایرانیت در پوشش سقف ها استفاده می نمایند که سازگاری ان با شرایط اقلیمی منطقه به تجربه اثبات شده است، از جمله ان که ایرانیت مثل حلب زنگ نمی زند و در باد و باران سروصدا تولید نمی کند به همین دلیل، امروزه در این مناطق به پوشش اغلب منازل تبدیل شده است. در گذشته از پوشش هایی نظیر گالی و حلب استفاده می شد (آنامرداد نژاد، ۱۳۸۷: ۱۴)
بارندگی شهرستان حدود ۴۹۰ میلیمتر در سال است که عمده آن بصورت تبخیر سطحی تلف میگردد. متوسط بارندگی سالانه طی یک دوره۷ ساله (۶۸-۱۳۶۲) ۸/۴۰۷ میلیمتر و بیشترین میزان بارندگی در ماههای سال بارندگی دارد و این یکی از مزیتهای طبیعی این خطه است. این شهرستان از جنوب و شمال محصور به دو رودخانه قره سو و گرگان است. هر چه از جنوب به سمت شمال آن حرکت کنیم آب و هوا گرمتر و خشک تر، بارندگی کمتر و خاک آن شورتر می گردد.
مسئله قابل توجه در این خصوص پائین بودن سطح دریای خزر به میزان ۲۸ متر نسبت به سطح دریاهای آزاد جهان است که در سالهای اخیر بالا آمدن سطح آب دریا خسارات بسیاری را به شهرهای ساحلی وارد نموده است.( مهندسین مشاور بعد تکنیک، ۱۳۸۹: ۲).

Tags: