ژانویه 24, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

اقلیم بندرترکمن متاثراز اقلیم پست ساحلی (دریای خزر) است که شامل بندرترکمن کردکـــوی و بندرگز می باشدو البته دارای زمستانهای سرد و تابستانهای بسیار مرطوب است. برودت هوا در زمستانها به ندرت تا زیر صفر می رسد اما گرمای تابستان به علت بالا بودن رطوبت غیرقابل تحمل می باشد. رطوبت به دو گونه، رطوبت هوا و رطوبت خاک در شهرستان وجود دارد. با توجه به این شرایط، تابش مناسب آفتاب در فصول خاص قابلیت هائی را بوجود آورده است که در صورت بارش کافی، محصولات اساسی مانند غلات و پنبه و محصولات جالیزی به مقدار فراوان به دست آید و در صورت برطرف شدن کمبودهای آب مورد نیاز کشاورزی بازده بالاتری از زمینهای کشاورزی حاصل خواهد شد. (مهندسین مشاور بعد تکنیک، ۱۳۸۹: ۲-۱)

      1. دما

طبق آمار موجود در اداره کل هواشناسی استان گلستان متوسط دما در هر یک از ماههای سال چنین می باشد. فروردین ۱۴ درجه، اردیبهشت ۹/۱۹ درجه، خرداد ۴/۲۵ درجه، تیر ۸/۲۷ درجه، مرداد ۳۰ درجه، شهریور ۷/۲۶ درجه، مهر ۹/۲۲ درجه، آبان ۱۵ درجه، آذر ۳/۱۲ درجه، دی ۷/۶ درجه، بهمن ۵/۷ درجه و اسفندماه ۱۱ درجه است. حداکثر و حداقل معدل و مطلق دما در هر یک از ماههای سال در جدول(۱-۴) آمده است.با توجه به آمار موجود، بیشترین معدل حداکثر دما متعلق به ماه مرداد با دمای ۸/۳۳ درجه سانتیگراد و کمترین معدل حداکثر دما ۵/۱۰ درجه سانتیگراد و مربوط به دی ماه است.پائین ترین دما در شهر بندر ترکمن در معدل حداقل دما ۱/۳ درجه و متعلق به دی ماه و بالاترین دما در معدل حداقل ۱/۲۶ درجه سانتیگراد و در مرداد ماه می باشد.همچنین حداکثر مطلق دما در بالاترین درجه خود در ماه فروردین و ۳۷ درجه سانتیگراد است. و در پائین ترین دما در ماه دی برابر ۱۹ درجه سانتیگراد می باشد.بالاترین و پائین ترین دمای بدست آمده در حداقل مطلق ۲۳ درجه سانتیگراد و ۱/۰ – درجه سانتیگراد در ماههای مرداد و دی و بهمن است ( همان، ۱۳۸۹: ۳).
جدول(۴-۱): درجه حرارت ماهیانه شهر بندر ترکمن سانتیگراد

Copyright © All rights reserved. | Newsium by AF themes.
ماه شرح فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی