ژانویه 17, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

      1. مدل های روی هم گذاری و ترکیب لایه های اطلاعاتی با همدیگر[۱۴]

در عملیات روی هم گذاری، دو یا چند نقشه با هم ترکیب می شوند. ارزش نقشه خروجی در هر نقطه تابعی خواهد بود از ارزش های نقشه های ورودی در همان نقطه می باشد. در سیستم های اطلاعات جغرافیایی، توانایی تلفیق داده های به دست آمده از دو منبع و همپوشانی نقشه ها بر روی یکدیگر، یکی از عملکردهای مهم آن به شمار می رود. با استفاده از این سیستم برداشت دو لایه نقشه موضوعی متفاوت از ناحیه یکسان و همپوشانی آنها یکی روی دیگری و تشکیل لایه جدید امکان پذیر می گردد(هایوود و همکاران،‌۱۳۸۱: ۱۱۸).
عملیات انطباق با قرار دادن لایه هابر روی یکدیگر به دو صورت منطقی و حسابی صورت می گیرد. انطباق حسابی شامل عملیاتی نظیر جمع، ‌تفریق و تقسیم و ضرب مقادیر در لایه از داده ها با مقادیر مربوط در یک لایه دیگر می باشد .
همچنین عملیات جبری و آماری ذیل را نیز می توان در فرایند روی هم گذاری نقشه ها اجرا نمود :

  1. میانگین : محاسبه میانگن ارزش ها برای یکایک نقاط در نقشه ها
  2. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  3. توان :به توان رسانیدن ارزش هر نقطه در نقشه الف به میزان ارزش همان نقطه در نقشه ب
  4. کمینه : تعیین ارزش کمینه برای یکایک نقاط در بین نقشه های ورودی
  5. بیشینه : تعیین ارزش بیشینه برای یکایک نقاط در بین نقشه های ورودی (مخدوم و دیگران ۱۳۸۰: ۶۲).

انطباق منطقی شامل یافتن آن مناطقی است که در آنها یک مجموعه مشخص از شرایط صادق باشد. برای مثال مناطق مناسب برای ساختن یک کلبه روستایی ممکن است مناطقی باشد که در آنها پوشش گیاهی جنگلی وجود داشته، دارای خاک خشک و دامنه ای آفتاب گیر باشند. اگر پوشش گیاهی و خاک و جهت دامنه ها هریک در لایه ای جداگانه در GIS قرار گرفته باشند، آنگاه برای تعیین موقعیت هایی که در آنها این شرایط صدق کنند، ‌می توان از عملیات منطقی استفاده نمود( آرنوف ،‌۱۳۷۵:۲۱۲).
عملیات منطقی در تابع روی هم گذاری، بر پایه جبر بولین استوار هستند ومعمولاً‌ برای تفکیک مناطقی که دارای مجموعه ای از شرایط و ویژگی های مورد نظر می باشند، ‌کاربرد دارند. نقشه های بولین به نقشه هایی اطلاق می گردند که در آنها مناطق به دو گروه مطلوب و نامطلوب تقسیم می شوند. این دو گروه به ترتیب با ارزش های یک و صفر مشخص می گردند.
در ضمن یکی از شروط لازم برای انجام عملیات روی هم گذاری، برخورداری تمامی نقشه های ورودی از سیستم مختصات یکسان و همچنن صحت مکانی بالای پدیده ها می باشد . بعلاوه در داده های رستری اندازه سلول تمامی نقشه های ورودی نیز باید با هم برابر باشند( مخدوم و دیگران ۱۳۸۰:۶۳).
در این بخش تعدادی از مدل های ترکیب نقشه که برای اجرا در GIS مناسب اند ذکر می شوند: