شبکه عصبی Fuzzy ARTMAP و معماری مرتبط با آن توسط آرپنتر و گراسبرگ ارائه گردید (G.A.Carpenter and etall, 1992). این مدل میتواند در دو فاز مجزا اجرا گردد: فاز آموزشی و فاز عملکردی. در فاز آموزشی مجموعه ای از ورودی ها و خروجی ها (((I1; label(I1)); : : : ; (Ir; label(Ir)); : : : ; (IPT ; label(IPT ))) برای ارائه نقشه نهایی مرتباً تکرار میشوند.
نزدیک ترین رده به الگوی ورودی Ir با یافتن رده ای که بیشینه تابع را دارد تعیین میگردد:
تشدید رده بوسیله آزمایش تعیین میگردد، اگر تابع، نسبت احتیاط نامیده شود، به صورت زیر تعیین می گردد:
که به صورت زیر تغییر می یابد
اگر برچسب الگوی ورودی Ir همچون برچسب رده تشدید شده باشد، بنابراین قالب رده wj به صورت زیر ارائه میگردد
اگر رده j به عنوان شدت و فاتح انتخاب شود، اما برچسب رده wj متفاوت از برچسب الگوی ورودی Iباشد، بنابراین این رده بازیابی شده و پارامتر احتیاط به سطح بالاتر منتقل میگردد:
در فرمول بالا مقادیر و پارامترهای شبکه فازی هستند، معمولاً کمیت های مثبت پائین میگیرد، کمیت های بین ۱ و ۰ را انتخاب میکند، پارامتر مثبت بسیار پائینی است.
تمامی فرمولهای فوق شامل یک عامل خاصی میگردد که عامل کمینه فازی نامیده میشود که با نماد نشان داده میشود. در حقیقت، عملکرد کمینه فازی، شامل دو بردار x و y است که به صورت y طراحی شده است، که در واقع برداری است که بخشهای آن برابر کمینه بخشهای x و y است.
یکی دیگر از عملگرهای خاص که در این فرمول ها ارائه شده، با نماد نشان داده شده است. به طور خاص، اندازه بردار x است که جمع بخشها را تعریف میکند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

        1. زنجیرههای مارکوف و سلول های خودکار

زنجیرههای مارکوف کاربردهای گسترده ای در مدل کردن تغییرات کاربری و پوشش اراضی برای مناطق مختلف دارد (wu etal, 2006). در بیشتر پژوهشها درجه مارکوف برابر با یک و حالت ایستایی با زمان را برای مدل مارکوف قائل بوده اند (افقهی، ۱۳۷۶) و فقط تعداد بسیار محدودی از آنها ایستایی یا درجه مارکوف را برای منطقه مطالعاتی آزمایش کرده اند (bell,1974). در تحلیل زنجیره مارکوف از کلاسهای پوشش به عنوان حالت یا همان وضعیت های زنجیر استفاده شده است. در این تحلیل همواره از دو نقشه رستری استفاده می شود که ورودیهای مدل نام دارند. علاوه بر این دو نقشه، فاصله زمانی بین دو تصویر و فاصله زمانی پیش بینی نیز در مدل در نظر گرفته می شود. خروجی مدل نیز شامل احتمالات تبدیل وضعیت، ماتریس مساحتهای تبدیل شده هر کلاس و در نهایت تصاویر احتمالات شرطی برای تبدیل کاربریهای مختلف است (gilks,1996, weng,2002).

Tags: