ژانویه 22, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- …

به طور کلی روشهایی که برای طبقهبندی وجود دارد متفاوت هستند مانند: ۱) روشهای نظارتشده و نشده ۲) روشهای پارامتریک و غیرپارامتریک ۳) روشهای پیکسلمبنا یا عارضه مبنا
از مهمترین تقسیمبندیها که در این تحقیق به آن پرداخته شده است عبارتست از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. روشهای نظارت شده Supervised
  2. روشهای غیر نظارتشده Unsupervised

روشهای نظارت شده
در طبقهبندی با نظارت[۸]، نوع و مکان برخی از انواع پوششهای زمین[۹] مثل منطقه شهری، کشاورزی و مرداب از قبل شناخته شده هستند. این شناخت از ترکیبی از کارمیدانی، تفسیر عکسهای هوایی، تجزیه و تحلیل نقشهها و تجربه شخصی قابل حصول است. کاربر لازم است مکانهای مخصوصی را در دادههای سنجش از دور که نماینده مناطق یکدستی[۱۰] از این پوششهای زمین شناخته شده هستند، را معین کند. این مکانها را به دلیل خصوصیات طیفی آنها در آموزش الگوریتم طبقهبندی برای تهیه نقشه نهایی، معمولاً مناطق آموزشی[۱۱] مینامند. ابتدا پارامترهای آماری یک متغیره و چندمتغیره مثل میانگین، انحرافمعیار، ماتریسهای کوواریانس، ماتریسهای همبستگی و غیره برای هر منطقه آموزشی محاسبه میگردند. سپس هر پیکسل (چه در داخل و چه در خارج منطقه آموزشی) مورد ارزیابی قرار گرفته و به کلاسی داده میشود که آن بیشترین احتمال برای عضویت در آن کلاس باشد.
انتخاب مناطق آموزشی و استخراج آمار آنها:
دادههای مناطق آموزشی را میتوان با روشهای زیر به دست آورد:

  • جمعآوری اطلاعات میدانی(In Site) از نوع پوشش زمین به همراه ثبت طول و عرض جغرافیایی
  • انتخاب دادههای آموزشی از طریق رسم پلیگون بر روی تصویر در مانیتور
  • گسترش[۱۲] دادههای آموزشی بر روی تصویر در مانیتور

هر پیکسل در منطقه آموزشی به یک کلاس به خصوص (c) تعلق دارد. این پیکسل را میتوان با یک بردار اندازهگیری[۱۳] به نام نشان داد:
که در آن عبارت است از مقدار پیکسل i,j ام در باند k. از بردار اندازهگیری خام میتوان ماتریس کوریانس برای کلاس c ایجاد کرد:
که در آن عبارت است از کوواریانس کلاس c بین باندهای k و l که ماتریس کوواریانس برای کلاس c با نشان داده میشود(میبدی، ۱۳۸۵: ۳۸-۳۹).