ژانویه 26, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

 • تهیه تصاویر ماهوارهای از مقاطع مختلف زمانی (لندست ۵ )
 • تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای
 • انتخاب منطقه مورد نظر جهت تهیه نقشه کاربری
 • تولید تصویر RBG از سالهای مورد نظر
 • انتخاب کاربری های مورد نظر جهت استخراج از روی تصویر
 • نمونه برداری از کاربری ها(الف:استخراج بصری ب: استخراج اتوماتیک بر مبنای نمونه برداری)
 • انتخاب نوع طبقه بندی
 • تهیه تصویر طبقه بندی از کاربری ها
 • آزمون دقت طبقه بندی

 1. مرحله چهارم تهیه نقشه از تصاویر می باشد. در این مرحله از داده های رقومی ماهواره ای، نقشه ها و جداول و سایر اطلاعات بدست آمده از این تصاویر، با هدف ارزیابی میزان تغییر کاربریها در دوره های مختلف و همچنین بررسی وضعیت توزیع کاربرها استفاده شده است.
 2. مرحله پنجم پیش بینی تغییرات کاربریهاست که به این منظور به پیش بینی این تغییرات تا سال ۱۴۰۴ بر اساس مدل زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار پرداخته شده است.
 3. مرحلۀ ششم آزمون دقت طبقه بندی می باشد.

    1. طبقه بندی نظارت شده یا FUZZY ART MAP

یکی از مهمترین روشها برای استخراج اطلاعات، طبقهبندی بر روی تصویر است؛ که روشی کمی میباشد. طبقهبندی به این معنی است که مجموعهای از پیکسلها که تشکیل یک هدف را داده و به لحاظ فیزیکی مقادیر روشنایی آنها نزدیک به هم هستند را در یک کلاس یا طبقه با یک برچسب مشخص قرار میدهد. به این ترتیب در نهایت میتوانیم نقشهای به فرم زیر داشته باشیم.
که به این نقشهها نقشههای Land Use Land Cover گفته میشود.به این معنی که چه مناطقی با چه کاربریای پوشش داده شدهاند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.