ژانویه 25, 2021

دسترسی به منابع مقالات : بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- …

با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، مشاهده میدانی یکی از مهم ترین مراحل کار محسوب می شود. در این رابطه داده های حاصله از روش اسنادی، در روی زمین کنترل و در نتیجه اطلاعات کامل تری از طریق انجام مشاهده مستقیم، اندازه گیری ها و غیره حاصل شد.

      1. استفاده از نقشه ها و تصاویر ماهواره ای

شالوده مطالعه مبتنی بر بهره گیری از داده ها و تصاویر ماهوارای (تصاویر چند زمانه سنجنده لندست ۵) مربوط به سالهای مختلف می باشد . که با استفاده از نرم افزارهای IDRISI ، GIS و GOOGLE EARTH و مدلهای LCM ، FUZZY ARTMAP پرداخته شده است.
جهت بررسی میزان پراکنش و شناخت الگوی تغییرات کاربری از روشها و مدلهای مانند LCM(مدل بررسی تغییرات کاربری اراضی )، و طبقه بندی نظارت شده کاربری ها با استفاده از FUZZY ART MAP پرداخته شده است و به منظور نشان دادن نقشه های مراحل تغییر از نرم افزارهای IDRISI ، Arc GISو GOOGLE EARTH استفاده گردیده است.
در این تحقیق از داده های رقومی ماهواره ای، نقشه ها و جداول و سایر اطلاعات به دست آمده از این تصاویر با هدف ارزیابی تغییرات کاربری در دوره های مختلف (۱۳۶۶، ۱۳۷۸، ۱۳۹۱) و همچنین بررسی وضعیت توزیع کاربری اراضی در سطح کلان (اراضی بایر، پوشش گیاهی، ساخته شده، آبی) در پیرامون منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. در فرایند بررسی تغییرات کاربری از تصاویر سه دوره استفاده شده است:
مراحلی که جهت رسیدن به هدف نهایی مورد توجه قرار گرفت در شکل(۳-۱) ارائه شده است
شکل (۳-۱) مراحل بررسی روند گسترش شهر
انتخاب مقاطع زمانی
۱۳۶۶ ۱۳۷۸ ۱۳۹۱
تفکیک کاربریها
ساخته شده پوشش گیاهی بایر آبی
پردازش تصاویر ماهواره ای
تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای
پیش بینی تغییرات کاربریها
ارزیابی دقت
منبع: نگارنده
همچنان که در جدول بالا نشان داده شده، این فرایند شامل پنج مرحله است:

  1. انتخاب مقاطع زمانی: ابتدا با توجه به دو عامل هدف تحقیق و موجود بودن داده ها یا اطلاعات مربوط به محدوده مورد مطالعه، سه مقطع زمانی ۱۳۶۶، ۱۳۷۸ و ۱۳۹۱ انتخاب گردیده است.
  2. در مرحله دوم که مربوط به تفکیک کاربریها می باشد، با توجه به اقتضای تحقیق که سعی در تشخیص میزان تغییر کاربریهاست، کاربریها به چهار دسته تقسیم شدند.
  3. در مرحله سوم به طبقه بندی، تجزیه و تحلیل یا پردازش تصاویر ماهوارهای پرداخته شده است. (طبقه بندی تصاویر ماهواره ای به جداسازی مجموعههای طیفی مشابه و تقسیم بندی طبقاتی آنها که دارای رفتار طیفی یکسانی باشند گفته میشود. که در واقع طبقه بندی پیکسلها تشکیل دهنده تصاویر، اختصاص دادن یا معرفی کردن هر یک از پیکسلها به کلاس یا پدیده خاص را، طبقه بندی گویند. در عمل طبقه بندی، هر کدام از درجه روشنائیها به کلاسهای پوشش اراضی، زمین شناسی، کاربری اراضی و دیگر عوارض سطح زمین منتسب می شود (علوی پناه، ۱۳۸۲:۲۹۱). برای استخراج اطلاعات از داده های سنجش از دور، مراحل زیر طی شده است:
  4. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.