ژانویه 24, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- …

مواد و روش های پژوهش

    1. مقدمه

امروزه کاربرد روش‌های متعدد مدل‌ها در مطالعات فضایی، منطقه‌ای و مسائل شهری قدمت زیادی یافته، به گونه‌ای که به منظور دستیابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر این اساس بر عموم متخصصان و مدیران شهری مشخص گردیده است که مدیریت و اداره امور مختلف شهرها با ابزارهای سنتی غیر ممکن می باشد. اهمیت استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامهریزی شهری با گسترش بسیار سریع شهرها و افزایش سرسام آور حجم اطلاعاتی که باید برای مدیریت شهری پردازش شوند، روشن شده است. استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مطالعات شهری و مکانیابی مراکز خدماتی در شهر، اندک زمانی است که در جهان و در کشور ما توسط متخصصین متداول شده است ولی در عین حال دامنه فعالیت و کاربری آن خیلی سریع و فشرده در محافل علمی کار گرفته شده است(عزیزی، ۱۳۸۳: ۳۹).
در GIS مدل‌هایی برای توزیع بهینه منابع خدماتی وجود دارند که به وسیله آنها می‌توان در کوتاه مدت به اهداف مورد نظر در امر مکانیابی و توزیع خدمات شهری دست یافت.
امروزه جغرافیدانان برای مکان یابی های صحیح و علمی، از دانش و ابزارهای نوین و استاندارد استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این دانش و ابزار ها مدل ها می باشند، که کمک قابل توجهی در جهت تسهیل و روان سازی فرایند علمی مکان یابی می نمایند. در این تحقیق به مدل ها و روش های بکار گرفته شده در تحقیق حاضر پرداخته شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

    1. مواد و روش های تحقیق

      1. روش کتابخانه ای

از روش کتابخانه ای و اسنادی اعم از کتب، مقاله ها و مجله ها، پایان نامه ها، آمار نامه ها، طرح تفصیلی و … جهت گردآوری اطلاعات پیرامون موضوع مورد مطالعه و معرفی محدوده مورد نظر استفاده شده است.