ژانویه 26, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

لینچ در ارتباط با فرم شهر اشاره می کند تا فرصت است شهرهای تازه ی خود را به قسمی بسازیم که سیما و منظره ای نمایان داشته باشند؛ یعنی مظاهر آنها روشنی و پیوستگی داشته و به آسانی بر دیده آیند. برای انجام این امر،ساکنین شهر باید روشی تازه اتخاذ کنند که عرصه ی زندگی ایشان را فرم هایی بخشد که به دیده نشیند و نظام آن در مراحل گوناگون در زمان و فضا مسیر باشد و نشانه و معرف زندگی شهری گردد. با این همه، وظایفی اساسی به شهر مرتبط است که فرم شهر ممکن است بتواند معرف آن باشد، خطوط اصلی عبور مرور، قسمت های اصلی شهر که به استفاده های گوناگون (صنعتی، مسکونی، تجاری و … ) اختصاص می یابد و نقاطی که ممکن است کانون های اصلی در شهر گردند، همه می توانند در فرم آن موثر باشند. باید به امیدها و شادی های مردم، به احساس اجتماعی ایشان فرصت بروز داد، مهمتر از همه، اگر محیطی به نمایانی نظام یابد و سیمای مشخص بدست آورد، ساکنین آن می توانند امیدها وامیال خود را با آن پیوند دهند یا در این صورت است که محیط زندگی به معنی واقعی جایی می شود که قابل ملاحظه است و مظاهر شناختی نیکو دارد. ( لینچ،۱۳۸۱: ۱۶۷-۱۶۸)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

      1. دیدگاه ساختارگرایی

طرفداران این مکتب جغرافیایی معتقدند در علم جغرافیای شهری، پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان به طور جداگانه و مستقل از یکدیگر مطالعه کرد. در واقع در مکتب ساختار گرایی، پدیده های جغرافیایی یا شهری به طور مجزا در کنار هم قرار نمی گیرد. بلکه هر پدیده ی جغرافیایی شهری جزئی از کل ساختاری است و تنها در درون این ساختار می توان آن را تحلیل کرد، زیرا کل ساخت فضای زندگی بر هر پدیده ی جغرافیای شهری اثر میگذارد یا به عبارت دیگر هر موضوع جغرافیای شهری را با توجه به موضوعات و پدیده های دیگر و در درون یک ساخت جغرافیایی می توان بررسی کرد.( شکوئی، ۱۳۸۸۵: ۱۲۳ )

      1. نظریه رفتار انسانی

این تئوری توسعه و گسترش فضایی- کالبدی شهرها را نتیجه رفتار انسانی می داند و معتقد است که در طی پروسه ی تکاملی، به همان گونه که خود انسان تکامل می یابد، شهرها هم گسترش و توسعه میابند. شهرها به منزله انسان مادینه ای هستند که متولد می شوند، بالغ می گردند، تولید مثل میکنند و بالاخره می میرند.[۶] (استوارت چیپین) یکی از بانیان این نظریه معتقد است برای این که بتوانیم تصویری حقیقی از چگونگی و توسعه شهرها بدست دهیم لازم است تا پروسه ی تکامل اجتماعی انسان را به دقت مطالعه کرده و از خطوط عمده ی آنها برای تعیین آینده که به صورت برنامه ریزی های شهری عرضه می گردند، مدد بگیریم (ادیبی، ۱۳۵۶: ۱۲۰). [۷](دورکیم) تمرکز و تراکم جوامع و اشکال فضایی ناشی از آن را معلول روابط اجتماعی می داند که به نوبه ی خود تأثیری محلی بر روابط اجتماعی دارد. مصنوعات مادی حکم قالبهایی را دارند که ریخته گری اعمال و کنش های ما ناگزیر درون آن انجام میشود. ( افروغ، ۱۳۷۷: ۳۷-۳۵)