ژانویه 24, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- …

تفاوت توجه به شهر و تفاوت در میزان اهمیت آن بر گروههای مختلف ، از جمله فاکتورهای مهم در توسعه فیزیکی شهر است که میتواند در فرآیند برنامهریزی در توسعه شهرها موثر واقع شود. سیستم شهری ، پراکندگی و تعداد شهرها در یک شهر ، هر یک عناصر دخیل در این امر هستند که بر اساس برداشت از تعریف شهر و میزان اهمیت آن بدست میآید. بعنوان مثال از نظر سیاسی ، شهرهای بزرگی ممکن است اهمیت داشته باشند که جمعیت بیشتر و متراکمتری دارند و در نتیجه بیشترین توجه به آنها معطوف میگردد. از سوی دیگر برنامه ریزان منطقهای معتقد به متعادل کردن توزیع جمعیت در سطح کشور و منطقه هستند. هر یک از دیدگاهها آثار متفاوت در نظام سلسله مراتب شهری یک کشور داشته و باعث تشدید یا کاهش گسترش شهرهای بزرگ یا میانی و کوچک میگردد(عزیزی،۱۳۷۲: ۷۵)

      1. سیاست ها و مدیریت های شهری

امروزه نقش دولتها در مطالعات شهری از عوامل تعیین کننده به شمار می رود. دولتها چه به عنوان تامین کننده ی کالا و خدمات باشند یابه عنوان مهندسان اجتماعی شناخته شوند ویا نقشهای دیگر را بپذیرند، در تقسیم کار، مورفولوژی شهری، ساخت شهرها، اکولوژی شهری، کیفیت زندگی مردم شهری و حتی در میزان دسترسی به خدمات عمومی، محیط شهری خاصی را ایجاد می کنند ( شکوئی، ۱۳۸۵: ۳۱). ). سیاستهای متفاوتی همچون توزیع متعادل جمعیت ، تمرکز زدایی، شهرهای جدید و جغرافیای سیاسی ،میتوانند تأثیرات متفاوتی در نحوه و میزان توسعه و گسترش شهرها داشته باشد ( نجف زاده، ۱۳۸۵: ۳۴). ). عوامل سیاسی از قبیل تقسیمات سیاسی و ایجاد شهرکهای متصل و منفصل ، نقش تأثیرگذاری در توسعه شهرها به جای میگذارند. تقسیمات سیاسی و قرارگیری یک منطقه در موقعیت سیاسی بالاتر، باعث می شودمنطقه مذکور امکانات مالی و تأسیسات و تجهیزات بیشتری را جذب کند. این عامل باعث ایجاد جاذبه شهری در منطقه و زمینه ساز حرکتهای مهاجرت به سمت شهر میشود(رضایی،۱۳۸۴: ۳۹).

    1. نظریه های توسعه فضایی – کالبدی شهر

از مهمترین نظریه های رشد کالبدی و فضایی شهر، نظریه کوین لینچ، تئوری اقتصادی،رشد پیوندی،رفتار انسانی، تئوری وسایط حمل و نقل و خطوط ارتباطی و نظریه ساختار گرایی می باشد که هر کدم از زاویه ای ، سعی در تحلیل و تبیین چگونگی توسعه کالبدی شهرها دارند گه در زیر امده اند: