ژانویه 24, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- قسمت …

۴٫تنظیم برنامه ی صحیح برای مراحل مختلف توسعه ی شهر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 1. امکان حداکثر استفاده از خصوصیات طبیعی با تهیه ی طرحها

۶٫تهیه ی برنامه جهت شناسایی و حفاظت آثار باستانی

 1. پیش بینی امکانات اقتصادی لازم جهت توسعه و کارآیی تجهیزات و تاسیسات شهری
 2. پیش بینی ایجاد تسهیلات در سیاست دولت در امر تجدید توسعه

اشکال توسعه ی فیزیکی شهر:
۲-۱-۱۳- توسعه در حالت کلی خود، به سه شکل صورت می گیرد:

 1. توسعه ی متصل به شهر
 2. توسعه ی منفصل با فاصله ای که امکان اتصال آن در محدوده ی زمانی مشخص به شهر محتمل باشد.
 3. توسعه منفصل با فاصله ای که امکان اتصال آن در محدوده ی زمانی مشخص به شهر محتمل نباشد

محدوده ای که توسعه ی متصل و منفصل در آن شکل می گیرد، می تواند در حوزه ی نفوذ مستقیم شهرها باشد، زیرا توسعه های قرار گرفته در خارج از این محدوده، در واقع توسعه های مستقل و یا متکی به دیگر نقاط رشد منطقه است. (حسین زاده دلیر:شماره ی ششم،بهار و تابستان ۱۳۸۵، ۲۱۶)

  1. عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرها

   1. عوامل طبیعی و توسعه ی شهر

این نظریه، بر مبنای ویژگیهای جغرافیایی شهر استوار است. بدین صورت که مشخصات طبیعی شهر و خصیصه های فرهنگی مردم، ساخت حوزه طبیعی شهر را معلوم می نمایند. این نوع شهرها معمولا تابع کامل فرم و خصوصیات فرهنگی آب و هوایی و مسائل و عوامل اجتماعی بوده و در حقیقت، طبیعت و انسان ها در فرم گیری شهر دخالت مستقیم داشته اند (شیعه، ۱۳۸۶: ۶۶-۶۵).استقرار و توسعه ی فیزیکی شهرها، در وهله ی اول، تاریخ شرایط محیطی و جغرافیای آن هاست. فضاهای مجاور شهری در ارتباط با عوامل گوناگون محیط طبیعی، از جمله شکل ناهمواریها، و همجواری آن ها با عوارض طبیعی، مانند کوه، دشت، رودخانه، جلگه و سواحل دریا و شرایط اقلیمی حاکم برآن ها در چگونگی توسعه ی شهرها نقش تعیین کننده ای دارند، به طوری که شهرها به تبعیت از این شرایط شکل می گیرند و ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر، به رشد و توسعه ی خود ادامه می دهند. . (حسن زاده دلیر: شماره ی ششم،بهار و تابستان ۱۳۸۵، ۲۱۷) . بسیار اتفاق می افتد که یک تپه و یا یک دره مسیر گسترش شهر را متوقف کرده و در نتیجه، آن را به جهت دیگر که ممکن است. عوارض کمتری داشته باشد سوق دهد. از بهترین نمونه های نقش تحدید گسترش شهر را می توان در بروجرد مشاهده کرد که اراضی شمالی و شمال شرقی شهر به دلیل دارا بودن شیب زیاد، با محدودیت طبیعی مواجه شده است(رهنمایی، ۱۳۷۱:۱۰۱).